TIETOSUOJALAUTAKUNTA
1/933/2013

PÄÄTÖS
2/17.9.2013


Otteita tietosuojalautakunnan päätöksestä
(Voit lukea päätöksen kokonaisuudessaan tästä linkistä)


ASIA
Henkilötietolain 44 §:n mukainen Jehovan todistajat uskonnollista yhdyskuntaa koskeva hakemus

HAKIJA
Tietosuojavaltuutettu

HAKEMUS
Tietosuojavaltuutettu pyytää, että tietosuojalautakunta kieltää Jehovan todistajat uskonnollista yhdyskuntaa henkilötietolain 44 §:n nojalla sopivaksi katsomassaan määräajassa ja uhkasakon nojalla keräämästä ja muutoin käsittelemästä ovelta ovelle -saarnaamistyössä henkilötietoja ja vieraskielisten ja kuurojen henkilöiden tietoja ilman kyseessä olevien henkilöiden suostumusta.

Tietosuojavaltuutettu pyytää myös, että tietosuojalautakunta saman pykälän nojalla sopivaksi katsomassaan määräajassa ja uhkasakon nojalla velvoittaa Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan antamaan sekä seurakunnilleen että yksittäisille Jehovan todistajille ohjeet siitä, että henkilötietojen keräämiseen ja muuhun käsittelyyn tulee pyytää suostumus edellä mainitussa tilanteessa.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että yksittäiset Jehovan todistajat eivät ole ovelta ovelle -saarnaamistyössä tekemiensä muistiinpanojen eikä liioin keräämiensä vieraskielisten ja kuurojen henkilöiden yhteystietojen rekisterinpitäjiä, vaan rekisterinpitäjä on Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta. Kyse ei ole myöskään henkilötietojen käsittelystä henkilötietolain 2 §:n 3 momentin tarkoittamiin yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin. Tämän vuoksi henkilötietolakia sovelletaan kyseessä olevaan henkilötietojen käsittelyyn.

- - -

KUULEMINEN

Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta antama selitys 12.06.2013

Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta on tietosuojalautakunnalle toimittamassaan selityksessä todennut muun muassa seuraavaa.

Jehovan todistajat uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat henkilöt päättävät itsenäisesti missä määrin osallistuvat uskonnon harjoittamiseen. Jokainen Jehovan todistaja on vihkiytynyt Jumalan palvoja ja pitää hengellistä toimintaansa myönteisenä velvollisuutena Jumalalle. Yhdyskunta kannustaa todistajia osallistumaan "hyvästä uutisesta kertomiseen" kunkin yksilön omien mahdollisuuksien rajoissa ja se tarjoaa maksutta uskonnollista kirjallisuutta. Yhdyskunta myös antaa käytännöllisiä ehdotuksia siitä, miten yksittäinen todistaja voi käyttää uskonnonvapauttaan tehokkaalla tavalla Raamatusta kiinnostuneiden hyödyksi. Jokainen todistaja päättää kuitenkin itsenäisesti siitä, millä tavoin hän täyttää hengelliset tarpeensa ja mihin toimiin hän osallistuu.

Yksityisluonteiset muistiinpanot auttavat yksittäistä todistajaa muistamaan muun muass raamatullisen keskustelun teeman ja siinä esiin tulleet kysymykset, joihin todistaja on voinut luvata vastata seuraavan tapaamisen yhteydessä. Muistiinpanoja ei luovuteta millekään muulle taholle.

- - -

Yksittäisen Jehovan todistajan henkilökohtaisten muistiinpanojen jättäminen mainittujen oikeusnormien ulkopuolelle ainoastaan sen vuoksi, että todistajalla on uskonnollinen tarkoitus toiminnassaan, olisi syrjivää.

Yhdyskunnalla tai seurakunnalla tai kenelläkään muulla taholla ei ole yksittäisten Jehovan todistajien evankelioimistyön yhteydessä tekemiä muistiinpanoja tai minkäänlaisia muitakaan niihin perustuvia tietoja. Yhdyskunta ei siten ole henkilötietolain mukainen rekisterinpitäjä. Tämä kanta on kiistaton kaikkialla Euroopassa. Tämän hetkisten tietojemme mukaan ainoastaan kahden Euroopan unionin jäsenvaltion ja Norjan tietosuojaviranomaiset ovat ottaneet kantaa esillä olevaan asiaan. Alankomaiden tietosuojaviranomainen on vastaavankaltaisessa asiassa katsonut, että Jehovan todistajien tekemät muistiinpanot olivat heidän henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa tehtyjä, mistä syystä seurakuntaa ei myöskään pidetty rekisterinpitäjänä.

- - -

Jehovan todistajat eivät ylläpidä seurakuntansa ulkopuolella olevista ihmisistä minkäänlaista rekisteriä.

- - -

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Tietosuojalautakunta kieltää henkilötietolain 44 §:n 1 kohdan nojalla Jehovan todistajat uskonnollista yhdyskuntaa keräämästä tai muutoin käsittelemästä ovelta ovelle -saarnaamistyössä henkilötietoja ilman, että jokin henkilötietolain 8 §:ssä tarkoitetuista henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä ja arkaluonteisten tietojen osalta saman lain 12 §:ssä tarkoitetuista ehdoista täyttyy.

Tietosuojalautakunta velvoittaa Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan henkilötietolain 44 §:n 2 kohdan nojalla kuuden kuukauden määräajassa osaltaan huolehtimaan siitä, että yhdyskunnan tarkoituksia varten ei kerätä henkilötietoja ilman, että henkilötietolaissa tarkoitetut henkilötietojen käsittelyn edellytykset täyttyvät.

Tietosuojalautakunta katsoo, ettei asiassa ole tarvetta määrätä uhkasakkoa.


Asiasta kertoi saman päivän iltana Kymmenen uutiset:

MTV3, kymmenen uutiset 17.09.2013:
Jatkossa Jehovan todistajat joutuvat kysymään luvan kerätessään tietoja ihmisistä, joiden ovilla he käyvät. Tietosuojalautakunta päätti asiasta illalla. Enää ihmisten tietoja ei siis saa kerätä kirkon tarkoituksiin ilman sen henkilön lupaa, jota tiedot koskevat.

Pekka Nurmi, tietosuojalautakunnan puheenjohtaja:
Henkilötietolaki tuntee muitakin tällaisia oikeuttamisperusteita, mutta kyllä se tässä tapauksessa suostumuksen hankkiminen on se normaali tapa. Kun tehdään muistiinpanoja, niin pitäisi pyytää suostumus siitä kysymällä, että saanhan minä tallettaa nämä muistiinpanot ja käyttää niitä sitten jossain myöhemmässä yhteydenotossa tai sillä tavalla kuin siinä sitten sovitaan.

Pekka Nurmi:
Asetettiin kuuden kuukauden määräaika sille, että tässä kuudessa kuukaudessa yhdyskunnan pitää ryhtyä tämän päätöksen mukaisiin toimenpiteisiin.

Päätöksestä voi vielä valittaa hallinto-oikeuteen.
 Takaisin alkuun  * * *  Seuraavalle sivulle