Euroopan unionin tuomioistuin on antanut tuomionsa jutussa ”Tietosuojavaltuutettu v. Jehovan todistajat -uskonnollinen yhdyskunta”.
Jehovan todistajien kaltainen uskonnollinen yhdyskunta on – yhdessä saarnaamistyötä harjoittavien jäsentensä kanssa – rekisterinpitäjä ovelta ovelle - saarnaamistyön yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyn osalta.

Tällaisen toiminnan yhteydessä tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava henkilötietojen suojaa koskevia unionin oikeuden sääntöjä.

Tietosuojalautakunta antoi 17.9.2013 päätöksen, jolla se kielsi Jehovan todistajat -uskonnollista yhdyskuntaa keräämästä tai muutoin käsittelemästä jäsentensä ovelta ovelle -saarnaamistyössä henkilötietoja ilman, että jokin tällaisten tietojen käsittelyä koskevista laissa säädetyistä edellytyksistä täyttyy.

Kyseisen yhdyskunnan jäsenet tekevät ovelta ovelle -saarnaamistyönsä yhteydessä muistiinpanoja vierailuistaan heille ja yhdyskunnalle vieraiden ihmisten luona. Kerätyt tiedot voivat koskea tavattujen henkilöiden nimiä, osoitteita sekä tietoja heidän uskonnollisesta vakaumuksestaan ja perhesuhteistaan. Tiedot kerätään muistin tueksi ja siinä tarkoituksessa, että ne ovat löydettävissä mahdollista myöhempää käyntiä varten, ja ne kerätään ilman kyseessä olevien henkilöiden suostumusta ja ilman, että heitä informoidaan tästä. Yhdyskunta ja sen seurakunnat organisoivat ja koordinoivat jäsentensä ovelta ovelle -saarnaamistyötä muun muassa pitämällä yllä aluekarttoja, joiden avulla alueet jaetaan evankelioimistyötä tekevien jäsenten kesken, ja julistajakortteja, joihin kirjataan, paljonko jäsen on levittänyt yhdyskunnan julkaisuja. Yhdyskunnan seurakunnat pitävät lisäksi rekisteriä henkilöistä, jotka ovat pyytäneet, että saarnaamistyötä harjoittavat jäsenet eivät kävisi heidän ovellaan, ja yhdyskunnan jäsenet käyttävät tämän rekisterin henkilötietoja.

Korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) ennakkoratkaisupyynnöllä pyritään lähinnä selvittämään, edellytetäänkö yhdyskunnan noudattavan henkilötietojen suojaa koskevia unionin oikeuden sääntöjä, koska sen jäsenet voivat ovelta ovelle -saarnaamistyönsä yhteydessä tehdä muistiinpanoja, joissa toistetaan tavattujen henkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen sisältö ja erityisesti heidän uskonnollinen vakaumuksensa.

Tänään antamassaan tuomiossa unionin tuomioistuin katsoo ensinnäkin, että Jehovan todistajien yhdyskunnan jäsenten ovelta ovelle -saarnaamistyö ei kuulu henkilötietojen suojaa koskevassa unionin lainsäädännössä säädettyjen poikkeusten soveltamisalaan. Kyseinen toiminta ei erityisesti ole yksinomaan henkilökohtaista tai kotitaloutta koskevaa toimintaa, johon kyseistä lainsäädäntöä ei sovelleta. Se, että ovelta ovelle -saarnaamistyötä suojataan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10 artiklan 1 kohdassa vahvistetulla omantunnon ja uskonnon vapautta koskevalla perusoikeudella, ei merkitse sitä, että toiminta olisi luonteeltaan yksinomaan henkilökohtaista tai kotitaloutta koskevaa, koska se ylittää uskonnollisen yhdyskunnan saarnaajajäsenen yksityisen piirin.

Jatkuu...


 

Takaisin alkuun  * * *  Seuraavalle sivulle