Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Johanneksen pojan henkilökohtaiset blogisivut
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto


Kuvat: JP
 
             Jehovan todistajien haaratoimisto yritti hyökätä UUT:n ja Iltalehden kimppuun
05.06.2020 Johanneksen poika


Posti toi tänään 19 sivua paksun kirjeen. Sen oli lähettänyt Poliisi. Kirjeessä oli kerrottu, kuinka Jehovan todistajat Uskonnollinen yhdyskunta oli taas laittanut lakimiehensä asialle. Poliisi oli tutkinut, olivatko UUT, Jari-Pekka Peltoniemi ja Iltalehti syyllistyneet sananvapausrikoksiin. Syytös oli nimetty näin:

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
Ti 17.09.2013 - Su 10.02.2019
Helsinki

Lainaus poliisin kirjeestä:

eLakitoimisto OÜ:n luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Niko Laukkonen toimitti Helsingin poliisilaitokselle 10.07.2019 Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan puolesta laatimansa tutkintapyynnön kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, uskonrauhan rikkomisesta ja kunnianloukkauksesta.

Tutkintapyynnön mukaan Uskontojen uhrien tuki ry:n toiminnanjohtaja Joni Valkila ja Jari-Pekka Peltoniemi ovat osallistuneet UUT:n verkkosivuilla saatavilla olevien selvitystöiden laatimiseen, jotka koskevat Jehovan todistajia. Tutkintapyynnön mukaan kuudessa vuosien 2013 - 2016 aikana laadituissa selvitystöissä solvataan ja panetellaan Jehovan todistajia, esitetään Jehovan todistajista valheellista tietoa ja vihjauksia, herjataan heidän pyhinä pitämiään arvoja ja herjataan Jehovan todistajia siten, että herjaukset kohdistuvat vähintään yhdyskunnan johtohahmoihin eli hallituksen puheenjohtajaan Jukka Ropposeen, hallituksen varapuheenjohtajaan Jouni Palmuun ja tiedottajaan Veikko Leinoseen. Tutkintapyynnön mukaan Peltoniemi on ylläpitänyt verkkosivua www.johanneksenpoika.fi, jossa mainittujen Jehovan todistajien johtohahmojen nimet ja kasvokuvat on julkaistu.

Peltoniemi on tutkintapyynnön mukaan jakanut verkkosivullaan www.johanneksenpoika.fi Iltalehden 10.02.2019 julkaiseman artikkelin: "Ex-jäsen: 'Kyse on painostuksesta, joka johtaa rituaaliteurastuksiin' - lääkäritkin huolissaan Jehovan todistajien verikiellosta", johon Peltoniemeä on haastateltu. Tutkintapyynnön mukaan artikkelissa panetellaan ja solvatavaan yhdyskunnan jäseniä uskonnollisen vakaumuksen vuoksi ja rikotaan uskonrauhaa. Tutkintapyynnössä kerrotaan, että Iltalehden julkaisija on Alma Media Suomi Oy, vastaavana päätoimittajana on toiminut artikkelin julkaisuaikaan Erja Yläjärvi ja artikkelin on kirjoittanut toimittaja Kristiina Tiippana. Tutkintapyynnön mukaan Iltalehden julkaisijat ovat juridisesti vastuussa päätoimittajarikkomuksesta tuomitsemisen uhalla artikkelin sisällöstä ja Iltalehden lukijoiden artikkelin kommenttikentässä julkaisemista panettelevista ja solvaavista kommenteista.

Tutkintapyynnössä pyydetään Helsingin poliisilaitosta selvittämään, onko UUT ry:tä, Jari-Pekka Peltoniemeä, Joni Valkilaa, Alma Media Suomi Oy:tä, Erja Yläjärveä tai Kristiina Tiippanaa syytä epäillä rikoksesta.

Poliisi on nyt tutkinut asian? Oliko syytä epäillä rikoksista? Ei.

Tutkinnanjohtajan päätös:

Asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Esitutkintaa ei aloiteta.

Poliisi oli kirjoittanut perustelut erilliseen liitteeseen. Yhteenveto kertoo asiasta näin:

Näkemykseni mukaan UUT ry:n selvityksessä on kysymys osallistumisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kansalaisjärjestötoiminnan puitteissa organisoidusta sallitusta vaikuttamistyöstä, jolla pyritään vaikuttamaan lainsäädännön ja kansalaisten mielipiteen muodostukseen. Selvitysten kohteena olevilla asioilla on yleistä merkitystä ja UUT ry:n selvityksillä on merkittävä poliittinen ulottuvuus. Yhteiskunnallinen keskustelu ja vaikuttamistyö perustuu tässä tapauksessa kontekstissaan salittuihin arvoasetelmiin ja sallittuihin subjektiivisiin tulkintoihin ja luonnehdintoihin niistä aineistoista, joihin selvitykset ovat jossain määrin pohjautuneet.

Selvityksissä on piirteitä, joita voidaan sinänsä pitää Jehovan todistajien kannalta häiritsevinä, epäasiallisina ja huolestuttavina. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä täyttämään kiihottamisrikoksen, uskonrauhan rikkomisen eikä kunnianloukkauksen tunnusmerkistöjä. Lähtökohtaisesti halventamis- ja loukkaamisluonteisia ilmaisuja on tulkittava niiden hyväksyttävyyden suhteen mahdollisimman vähän sanavapautta rajoittavasti, mikäli ilmaisulla on jokin poliittinen ulottuvuus. Tällaiset ilmaisut kohdistuvat sananvapauden ydinalueelle (HE 309/1993 vp, s. 56 ja PeVL 19/1998 vp). Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että sananvapauden rajoittamiselle jää lähtökohtaisesti hyvin vähän tilaa poliittisten ilmaisujen ja poliittisen keskustelun osalta (Tiilikka, Päivi: Sananvapaus ja yksilönsuoja 2007, s. 205 - 206).

Tässä asiassa ei ole saatu edes alustavaa konkreettista selvitystä tutkintapyynnössä nimitettyjä henkilöitä ja tahoja vastaan esitettyjen rikosepäilyjen tueksi. Näin ollen tässä tapauksessa ei ole syytä epäillä ketään tutkintapyynnössä nimettyä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kiihottamisrikoksesta, kunnianloukkauksesta, uskonrauhan rikkomisesta tai päätoimittajarikkomuksesta eikä mistään muustakaan rikoksesta.

Helsingin poliisilaitos ei aloita esitutkintaa tässä asiassa.

LIITE:

Poliisi kertoo tutustuneensa näihin UUT:n tekemiin selvitystöihin:
Lisäksi poliisi on tutustunut tähän Iltalehden artikkeliin:
Tässä on lainauksia poliisin kirjoittamasta erillisestä liitteestä:

Huomautan, että UUT ry:n selvitystöiden tarkoituksena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja siten kyse on sananvapauden ydinalueeseen kuuluvasta yhteiskunnallisesta keskustelusta, jonka rajoittamiseen on lain esitöiden nojalla suhtauduttava erityisen tiukasti. Katson, ettei selvitystöissä esitettyjä väitteitä tule tarkastella uhkaamisena, koska selvitystöissä ei nähdäkseni ole viitteitä ainakaan varteenotettavasta väkivaltaan tai syrjintään kannustamisesta. UUT ry:n Jehovan todistajien toimintaan selvitystöissä kohdistama kritiikki on ilmaistu asiatyylisesti, sitä on pyritty perustelemaan myös objektiivisin perustein, se on suunnattu viranomaistahoille ja sen tarkoituksena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Täten kiihottamisrikoksen tunnusmerkistössä tarkoitettu solvaaminen ei nähdäkseni tule kyseeseen, koska asiassa ei ole saatu konkreettista selvitystä loukkaamistarkoituksesta, eikä sellainen tarkoitus välittynyt selvitystöiden muodostamasta kokonaisuudesta. Katson, että väitteitä tulee arvioida ensisijaisesti lähinnä kiihottamisrikossäännöksen tarkoittamana panetteluna eli siten, että esitetäänkö Jehovan todistajista selvitystöissä perättömiä väitteitä rikokseen tai niihin rinnastettaviin halveksittaviin tekoihin syyllistymisestä taikka vastaavia yleistäviä ja harhaanjohtavia lausuntoja kansanryhmästä.

- - -
 
Ilmaisu "Jehovan todistajien harjoittama ihmisoikeuksien loukkaaminen" on lähtökohtaisesti panetteluna arvioitava väite. Nähdäkseni ihmisoikeuksien loukkaamisella viitataan aiemmin samassa selvitystyössä käsiteltyyn karttamisrangaistukseen ja oikeuskomiteoiden toimintaan. Asiassa ei ole mahdollista ratkaista riidattomasti, ovatko UUT ry:n esittämät väitteet karttamisrangaistuksesta ja oikeuskomiteoiden toiminnasta totuudenmukaisia, eivätkä ne ole myöskään jälkikäteen tarkistettavissa. UUT ry ei ole nähdäkseni yleistäen väittänyt kaikkia Jehovan todistajia rikollisiksi ja ihmisoikeuksien loukkaajiksi, vaan kritiikki kohdistuu ensi sijassa käsityksiin uskonnollisen yhdyskunnan toimintamalleista. UUT ry perustelee kantansa asiallisesti ja pyrkii käyttämään tulkintansa pohjaksi tutkimuskirjallisuutta, jolloin UUT ry:llä on nähdäkseni ollut riittävät asialliset perusteet päätyä esittämäänsä tulkintaan. Täten kyse ei ole kiihottamisrikossäännöksen tarkoittamasta panettelusta, vaan kontekstissaan sallitusta arvoarvostelmasta.

- - -

Tutkintapyynnön mukaan herjaukset kohdistuvat vähintään yhdyskunnan johtohahmoihin eli hallituksen puheenjohtajaan Jukka Ropposeen, hallituksen varapuheenjohtajaan Jouni Palmuun ja tiedottajaan Veikko Leinoseen. Tutkintapyynnön mukaan Peltoniemi on ylläpitänyt verkkosivua www.johanneksenpoika.fi, jossa mainittujen Jehovan todistajien johtohahmojen nimet ja kasvokuvat on julkaistu. Verkkosivuilla on julkaistu kyseisten henkilöiden nimet ja kasvokuvat, mutta nimien ja kuvien yhteydessä ei arvostella näitä henkilöitä millään tapaa, eikä nimien ja kuvien yhteyteen ole upotettu linkkiä selvitystöihin. Selvitystöissä ei mainita ketään Jehovan todistajien johtohahmoa nimeltä tai viitata hallitukseen, eikä selvitystöistä muutenkaan ilmene, että Jehovan todistajien johtajilla tarkoitettaisiin juuri Ropposta, Palmua tai Leinosta. Nähdäkseni selvitystöissä käytetyt ilmaisut "Jehovan todistajien vanhimmat", "Jehovan todistajien ylin johto", "Jehovan todistajien järjestö" ja "Jehovan todistajien johtajat" eivät tässä asiayhteydessä henkilöidy riittävällä tavalla yksittäisiin luonnollisiin henkilöihin, jotta kunnianloukkaussäännös tulisi sovellettavaksi.

- - -

Tutkintapyynnön mukaan selvitystöiden edellä eritellyissä katkelmissa herjataan Jehovan todistajien pyhinä pitämiä arvoja, kuten yksittäisen Jehovan todistajan suhdetta pyhään Jehova Jumalaan ja Jehovan todistajien suhtautumista Jumalan sanaan eli pyhään Raamattuun. UUT ry:n selvitystöissä ei käsitellä Jumalaa, vaan uskonnollista yhdyskuntaa, eikä siten selvitystöissä myöskään pilkata Jumalaa. UUT ry:n kritiikki kohdistuu nähdäkseni uskonnollisen yhdyskunnan pyhänä pitämien asioiden sijasta yhdyskunnan toimintaan, kritiikki on ilmaistu asiatyylisesti ja sen tarkoituksena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Uskonrauhan rikkomisen edellyttämä loukkaamistarkoitus ei täten välittynyt selvitystöiden muodostamasta kokonaisuudesta. Katson, ettei UUT ry:n selvitystöissä ole syytä epäillä uskonrauhan rikkomista.
 
Poliisi tarkasteli sitten Iltalehden osuutta tutkintapyynnössä. Yllä oleva kuva on julkaistu Iltalehdessä. Lainauksia poliisin kirjoittamasta tekstistä:

Tutkintapyynnön mukaan Iltalehden 10.02.2019 julkaisemassa artikkelissa "Ex-jäsen: 'Kyse on painostuksesta, joka johtaa rituaaliteurastuksiin' - lääkäritkin huolissaan Jehovan todistajien vertikiellosta" panetellaan ja solvataan yhdyskunnan jäseniä uskonnollisen vakaumuksen vuoksi ja rikotaan uskonrauhaa. Tutkintapyynnön mukaan artikkelin otsikossa käytetty sana "rituaaliteurastus" täyttää kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön ja artikkelin kommenttikentässä on julkaistu kiihotusrikoksen tunnusmerkistön täyttäviä kommentteja, joista Iltalehden julkaisijat ovat juridisessa vastuussa.

Artikkelissa uutisoidaan UUT ry:n tekemästä selvitystyöstä, joka käsittelee Jehovan todistajien verituotteiden käyttökieltoa. Olen perustellut aiemmin tässä päätöksessä, miksi UUT ry:n selvitystyö Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellosta ei täytä kiihottamisrikoksen tunnusmerkistöä. Näin ollen siitä uutisoiminen ei myöskään täytä kiihottamisrikoksen tunnusmerkistöä.

Lainvalmisteluasiakirjoissa todetaan, ettei kiihottamisrikossäännöksellä kriminalisoida kiihotusta käsittelevää normaalia tiedonvälitystä, ellei itse tiedonvälitys ole uhkailun, panettelun tai solvauksen luonteista ja ellei lisäksi tiedonvälityksen tarkoituksena ole ollut aiheuttaa ryhmään kohdistuvaa väkivaltaisuutta, vihamielisyyttä tai syrjintää (HE 94/1993 vp, s. 32).

Artikkelin otsikossa käytetty sana "rituaaliteurastus" on lainaus. Artikkelissa Anssiksi kutsuttu henkilö kommentoi syöpään menehtyneen äitinsä kieltäytymistä verituotteista seuraavasti:

"Hän uskoi kovasti asiaan. Eri asia on sitten se, oliko se todella hänen henkilökohtainen vakaumuksensa. Minusta kyse on liikkeen sisällä kovasta painostuksesta, joka johtaa suoraan sanottuna rituaaliteurastuksiin."

Koska mediassa saadaan lähtökohtaisesti hyväksyttävässä tiedonvälityksessä julkaista jopa sellaisia lainauksia, jotka kiistatta täyttävät kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön, ei ole tarpeen arvioida tunnusmerkistön täyttymistä ilmaisun "rituaaliteurastus" osalta. Näin ollen myöskään Peltoniemen osalta ei ole syytä epäillä kiihottamisrikosta, koska hänen verkkosivuilleen www.johanneksenpoika.fi jakamansa sisältö ei täytä rikoksen tunnusmerkistöä.


Samoin kuin UUT ry:n selvitystöissä Iltalehden artikkelissa ei käsitellä Jumalaa, eikä siten artikkelissa voida myöskään pilkata Jumalaa. Iltalehden artikkelissa ei nähdäkseni ole loukkaamistarkoitusta, koska artikkeli on kirjoitettu asiallisesti, myös Jehovan todistajille on tarjottu mahdollisuus esittää näkemyksensä ja artikkelin tarkoituksena on välittää haastateltujen ihmisten näkemyksiä lukijakunnalle. Katson, ettei Iltalehden artikkelissa ole täten syytä epäillä uskonrauhan rikkomista.

Mistä oikein oli kyse, kun Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta pyysi poliisia tutkimaan asioita? Yhteenvetona toimii tämä poliisin kirjeen sivulta 19 otettu kuvakaappaus:


       

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity