Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta


Jehovan todistajien haaratoimisto Vantaalla.

Tämän sivun kuvat: Joni Valkila


Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys
 


Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestys


Otteita Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestyksestä Suomessa


Tällä sivulla on otteita Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestyksestä. Sivulla on myös muutama Patentti- ja rekisterihallituksesta (PRH) hankittu julkinen asiakirja. Sivu sisältää myös kaavion Jehovan todistajien laatimasta monimutkaisesta järjestelystä, missä on varsinaisia virallisia seurakuntia, epävirallisia paikalliseurakuntia ja tietoja vastuuhenkilöistä. Osa PRH:n dokumenteista on aika vanhoja. Se voi johtua siitä, että Suomen Jehovan todistajien yhdyskunta ei pidä tietojaan ajan tasalla, tai sitten mikään ei ole muuttunut kymmeneen vuoteen. Tämän sivun lopussa on linkki sivulle, mistä voit lukea kokonaisuudessaan Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestyksen sekä tekstinä että pdf-formaatissa.

Tekstikorostukset: Johanneksen poika.1 §.

Jehovan todistajat -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan kotipaikka on Vantaan kaupunki. (15.5.1980)

2 §.

Yhdyskunta noudattaa hengellisissä asioissa Jehovan todistajien kansainvälisen hallintoelimen ohjausta. Yhdyskunta edustaa ja tukee tarkoitusperiensä hyväksi toimivia Jehovan todistajia, puolustaa ja valvoo heidän laillisia oikeuksiaan sekä jakaa ihmisille tietoa Jehovan todistajista.

Yhdyskunta tuo maahan ja vie maasta, julkaisee, painaa ja levittää Raamattua ja raamatullista kirjallisuutta, valmistaa äänitallenteita, audiovisuaalisia tallenteita ja tietokoneohjelmia eri kielillä, ja käyttää evankeliumin levittämiseen muitakin viestintävälineitä, kuten radiota, televisiota, Internetiä tai muuta sähköistä tiedonvälitystä.

Edellä mainitussa kallisarvoisessa tehtävässä yhdyskunta on yhteistoiminnassa toisissa maissa olevien Jehovan todistajien kanssa. Yhdyskunta voi antaa avustuksia sen tarkoitusta palvelevaan toimintaan seurakunnille tai humanitääriisin perustein yksityishenkilöille ja yhteisöille sekä kotimaassa että ulkomailla. Yhdyskunta voi myös lainata varoja yhdyskuntaan kuuluville seurakunnille kokouspaikkojen hankkimista varten. Yhdyskunnan saamia lahjoitettuja varoja voidaan käyttää seurakuntien kokouspaikkoja kohdanneiden yllättävien vahinkojen korvaamiseen.

3 §.

Yhdyskuntaan kuuluu varsinaisia jäseniä, joilla on päätösvalta yhdyskunnan asioissa, sekä ulkojäseniä. Jäsen ei saa kuulua samanaikaisesti muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Julkista uskonnonharjoitusta varten yhdyskunta voi organisoida ulkojäsenistä muodostuvia paikallisseurakuntia haluamallaan tavalla. Nämä paikallisseurakunnat eivät ole tämän yhdyskuntajärjestyksen 13 §:n tarkoittamia jäsenseurakuntia.

Yhdyskuntaan otetaan varsinaisia jäseniä enintään 20 mutta vähintään 15 yhdyskunnan hallituksen päätöksellä. Seurakunnan varsinaisia jäseniä saa olla enintään kymmenen mutta vähintään viisi, jotka ovat seurakunnan johtokunnan valitsemia ja yhdyskunnan hallituksen hyväksymiä. Varsinaisen jäsenen tulee olla vihkiytynyt seurakunnan vanhin, vakaumuksellinen kristitty, joka hyväksyy yhdyskunnan periaatteet ja lupaa noudattaa niitä. Varsinaiselle jäsenelle annettakoon kirjallinen tieto hänen jäsenyydestään.

Ulkojäseneksi otetaan yhdyskunnan jäsenten lapsia ja yhdyskunnan hallistuksen päätöksellä henkilöitä, jotka hyväksyvät yhdyskunnan periaatteet ja toiminnan, ja joiden uskonnollinen vakaumus vastaa Jehovan todistajien opetuksia.

4 §.

Yhdyskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseen tammikuussa, ja siinä valitaan hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan sekä kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajat valitaan vuodeksi kerrallaan. Varsinaisessa kokouksessa käsitellään hallituksen esittämä vuosikertomus yhdyskunnan toiminnasta ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös sekä päätetään hallitukselle ja muille toimihenkilöille myönnettävästä vastuuvapaudesta.Tässä voit nähdä yhdyskunnan vuosikokouksen osallistujat vuonna 1994 (PRH):

5 §.

Yhdyskunnan hallituksen muodostaa seitsemän yhdyskunnan miespuolista jäsentä. (18.5.1948/377)

Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa kokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa kuitenkin ensimmäisenä vuotena arvan mukaan kolme ja toisena kaksi. Sen jälkeen eroavat jäsenet siinä järjestyksessä kuin he ovat toimeen astuneet. Eroamisvuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin. Hallitus on päätösvaltainen viisijäsenisenä. (23.9.1965)

Hallituksen kokouksista, joita pidetään niin usein kuin se katsoo asiain niitä vaativan, kirjoitetaan pöytäkirja, jonka läsnä olleet hallituksen jäsenet allekirjoittavat. (18.5.1948/377)

Hallituksen tehtävänä on kaikin tavoin pitää huolta yhdyskunnasta ja sen asioista, hoitaa yhdyskunnan yleisiä varoja ja omaisuutta, päättää kiinteistön myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä, määrätä yhdyskunnan toimihenkilöistä ja toiminnasta sekä suorittaa kaikki muutkin tehtävät, joita se pitää tarpeellisina ja joita ei ole määrätty yhdyskunnan kokouksen ratkaistaviksi.Tässä on PRH:sta saatu dokumentti hallituksen kokoonpanosta vuonna 2003:

7 §.

Yhdyskunnan toimintaa ylläpidetään jäsenten ja asianharrastajain antamilla vapaaehtoisilla lahjoituksilla ja uhrautuvalla palvelustyöllä, joista saadut varat käytetään 2 §:ssä ilmoitetun yhdyskunnan tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdyskunnan jäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestys on esitetty kaaviossa:

9 §.

Yhdyskunta voidaan purkaa ja yhdyskuntajärjestystä muuttaa, jos yhdyskunnan varsinaisessa kokouksessa 2/3 läsnä olevista jäsenistä niin päättää ja yhdyskunnan hallitus on sitä ehdottanut.

10 §.

Yhdyskunnan lakattua olemasta sen omaisuus siirtyy yhdyskunnan kokouksen määräämälle yhdyskunnalle, seuralle, yhdistykselle, laitokselle, yhtiölle tai muulle yhteisölle käytettäväksi tässä yhdyskuntajärjestyksessä mainitun toiminnan hyväksi. (7.12.1946/839)

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

11 §.

Jehovan todistajien avioliittoon vihkimisen toimittaa yhdyskunnan hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen siihen valtuuttama yhdyskunnan varsinainen jäsen tai seurakunnan johtokunnan puheenjohtaja tai johtokunnan yhdyskunnan hallituksen hyväksynnällä siihen valtuuttama seurakunnan varsinainen jäsen yhdyskunnan menojen mukaan ja ottaen huomioon sen, mitä laki säätää avioliiton solmimisesta.

12 §.

Kun lapsi, jonka huoltaja haluaa liittää Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, on syntynyt, tehköön sen isä tai äiti tai henkilö, jolle lapsen kasvatus ja huolto lain tai tuomioistuimen päätöksen mukaan kuuluu, syntymästä viipymättä asianmukaisen ilmoituksen yhdyskunnan hallitukselle.

Yhdyskunnan jäsenen kuolemasta ilmoitettakoon viivyttelemättä yhdyskunnan hallitukselle.

SEURAKUNNAT

13 §.

Seurakunta, joka hyväksyy Jehovan todistajat -yhdyskunnan tunnustuksen ja yhdyskuntajärjestyksen, voidaan hakemuksesta ottaa yhdyskuntaan hallituksen päätöksellä, jonka seuraava yhdyskunnan kokous hyväksyy. Yhdyskunnan hallitus on oikeutettu erottamaan seurakunnan yhdyskunnasta. Jos näin erotettu ei tyydy hallituksen päätökseen, on sillä oikeus vedota seuraavaan yhdyskunnan kokoukseen, jonka päätös on lopullinen. (3.3.1954)

14 §.

Seurakuntaan kuuluu varsinaisia ja ulkojäseniä, joiden oikeudet ja velvollisuudet on määritelty edellä 3 ja 7 §:ssä.

Jäseniä otetaan ja erotetaan 3 §:ssä säädetyllä tavalla.Tässä on vuodelta 1994 lista virallisista hallinnollisista seurakunnista , joita on parikymmenä (PRH):

17 §.

Seurakunnan kokouksissa on jokaisella seurakunnan varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Jos hän ei voi saapua kokoukseen, hän voi olla edustettuna valtakirjalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. (23.9.1965)

21 §.

Seurakunnan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan valtuuttama seurakunnan jäsen ovat kukin oikeutetut yksin merkitsemään seurakunnan nimen sekä kantamaan ja vastaamaan seurakunnan puolesta. Kiinteistön ostamiseen, myymiseen ja kiinnittämiseen vaaditaan kuitenkin yhdyskunnan hallituksen suostumus. (3.3.1954)Yhdyskuntajärjestyksestä selviää, että virallisilla seurakunnilla ei ole mitään hengellistä toimintaa. Pikemminkin "seurakuntien" toiminta on lähempänä kiinteistöjen hallintaa tai jopa liiketoimintaa. Tässä on valokuva yhden virallisen seurakunnan tiedoista. Kuva on otettu PRH:n tietokoneen näytöltä:"Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta". Tässä se tunnustetaan.

Huom! Asiassa on kummallisia ristiriitaisia seikkoja. Lue tämä 21.02.2017 kirjoitettu juttu.22 §.

Päätös seurakunnan lakkauttamisesta voidaan tehdä ainoastaan yhdyskunnan hallituksen suostumuksella tätä varten kokoon kutsutussa seurakunnan kokouksessa, jos vähintään kaksi kolmannesta läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä on sitä kannattanut. (3.3.1954)

23 §.

Jos seurakunta lakkaa olemasta tai erotetaan yhdyskunnasta, joutuvat kaikki sen varat Jehovan todistajat -yhdyskunnalle. (3.3.1954)Jos haluat tarkastella PRH:n dokumentteja pdf-muodossa, klikkaa näitä linkkejä:
Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestys kaaviona


Yhdyskuntajärjestys kokonaan tekstimuodossa täällä.
Yhdyskuntajärjestys kokonaan pdf-dokumenttina täällä.Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu