Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta


Jehovan todistajien haaratoimisto Vantaalla.

Tämän sivun kuvat: Joni Valkila


Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys
 


Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestys


YHDYSKUNTAJÄRJESTYS
(Opetusministeriön päätös 31.5.1945/493)1 §.

Jehovan todistajat -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan kotipaikka on Vantaan kaupunki. (15.5.1980)

2 §.

Yhdyskunnan toiminnan ja uskonkäsitysten perustana on Jumalan erehtymätön, henkeytetty sana Raamattu.

Yhdyskunnan jäsenet uskovat, että ainoan tosi Jumalan, kaikkeuden Luojan, nimi on Jehova ja että Jeesus Kristus on hänen Poikansa ja Jumalan taivaallisen valtakunnan Kuningas. He uskovat, että Jeesus tuli taivaasta maan päälle ja antoi täydellisen ihmiselämänsä lunastusuhriksi. Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa tekivät ihmiskunnalle mahdolliseksi pelastuksen ikuiseen elämään.

Yhdyskunnan nimi, Jehovan todistajat, perustuu Jesajan 43. luvun jakeeseen 10. Jehovan todistajat pitävät velvollisuutenaan todistaa Jumalasta, mikä merkitsee sitä, että he kertovat muille Jumalan nimestä, hänen ylivertaisista ominaisuuksistaan, joita ovat rakkaus, viisaus, oikeudenmukaisuus ja voima, sekä hänen tarkoituksestaan ihmiskunnan suhteen.

Jehovan todistajien seurakunnat järjestävät julkisia kristillisiä hartaus- ja palvontatilaisuuksia. Näiden seurakunnan kokousten ohjelmaan sisältyy puheita, keskusteluja, lauluja, rukouksia ja havaintoesityksiä, jotka lujittavat läsnäolijoiden uskoa, lisäävät heidän Raamatun tuntemustaan ja kehittävät heidän taitoaan opettaa hyvää uutista Jumalan valtakunnasta. Koska Jehovan todistajien julistus keskittyy Matteuksen 24. luvun jakeessa 14 mainittuun Jumalan "valtakunnan hyvään uutiseen", heidän kokoussalejaan kutsutaan valtakunnansaleiksi. Yhdyskunta järjestää myös muissa julkisissa kokouspaikoissa suurempia juhlia ja kokouksia, joita kutsutaan konventeiksi. Kaikkiin edellä mainittuihin tilaisuuksiin on yleisöllä vapaa pääsy.

Yhdyskunnan pyhä toimitus on kaste, joka tapahtuu upotuskasteena henkilökohtaisen Jumalalle vihkiytymisen julkiseksi vertauskuvaksi.

Jokainen Jehovan todistaja on sananpalvelija, mikä merkitsee sitä, että hän noudattaa Matteuksen 28. luvun jakeisiin 19 ja 20 muistiinmerkittyä käskyä, jonka Jeesus antoi seuraajilleen: "Menkää sen tähden ja tehkää opetuslapsia kaikkien kansakuntien ihmisistä, kastakaa heidät Isän ja Pojan ja pyhän hengen nimessä ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikkina päivinä asiainjärjestelmän päättymiseen asti." Tämän mukaisesti kiinnostusta osoittaneiden ihmisten kanssa tutkitaan Raamattua.

Yhdyskunta noudattaa hengellisissä asioissa Jehovan todistajien kansainvälisen hallintoelimen ohjausta. Yhdyskunta edustaa ja tukee tarkoitusperiensä hyväksi toimivia Jehovan todistajia, puolustaa ja valvoo heidän laillisia oikeuksiaan sekä jakaa ihmisille tietoa Jehovan todistajista.

Yhdyskunta järjestää maksuttomia raamatullisia kursseja, joiden tarkoitus on valmentaa miehiä ja naisia antamaan opetusta Raamatusta, ja lähettää heitä saarnaamaan evankeliumia Jumalan valtakunnasta kaikille ihmisille julkisesti ja talosta taloon apostolien tavoin (Apostolien teot 20:20). Niille, jotka osallistuvat saarnaamiseen kokoaikaisesti, yhdyskunta voi antaa avustuksia tätä työtä varten.

Yhdyskunta tuo maahan ja vie maasta, julkaisee, painaa ja levittää Raamattua ja raamatullista kirjallisuutta, valmistaa äänitallenteita, audiovisuaalisia tallenteita ja tietokoneohjelmia eri kielillä, ja käyttää evankeliumin levittämiseen muitakin viestintävälineitä, kuten radiota, televisiota, Internetiä tai muuta sähköistä tiedonvälitystä.

Edellä mainitussa kallisarvoisessa tehtävässä yhdyskunta on yhteistoiminnassa toisissa maissa olevien Jehovan todistajien kanssa. Yhdyskunta voi antaa avustuksia sen tarkoitusta palvelevaan toimintaan seurakunnille tai humanitääriisin perustein yksityishenkilöille ja yhteisöille sekä kotimaassa että ulkomailla. Yhdyskunta voi myös lainata varoja yhdyskuntaan kuuluville seurakunnille kokouspaikkojen hankkimista varten. Yhdyskunnan saamia lahjoitettuja varoja voidaan käyttää seurakuntien kokouspaikkoja kohdanneiden yllättävien vahinkojen korvaamiseen.

3 §.

Yhdyskuntaan kuuluu varsinaisia jäseniä, joilla on päätösvalta yhdyskunnan asioissa, sekä ulkojäseniä. Jäsen ei saa kuulua samanaikaisesti muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Julkista uskonnonharjoitusta varten yhdyskunta voi organisoida ulkojäsenistä muodostuvia paikallisseurakuntia haluamallaan tavalla. Nämä paikallisseurakunnat eivät ole tämän yhdyskuntajärjestyksen 13 §:n tarkoittamia jäsenseurakuntia.

Yhdyskuntaan otetaan varsinaisia jäseniä enintään 20 mutta vähintään 15 yhdyskunnan hallituksen päätöksellä. Seurakunnan varsinaisia jäseniä saa olla enintään kymmenen mutta vähintään viisi, jotka ovat seurakunnan johtokunnan valitsemia ja yhdyskunnan hallituksen hyväksymiä. Varsinaisen jäsenen tulee olla vihkiytynyt seurakunnan vanhin, vakaumuksellinen kristitty, joka hyväksyy yhdyskunnan periaatteet ja lupaa noudattaa niitä. Varsinaiselle jäsenelle annettakoon kirjallinen tieto hänen jäsenyydestään.

Ulkojäseneksi otetaan yhdyskunnan jäsenten lapsia ja yhdyskunnan hallistuksen päätöksellä henkilöitä, jotka hyväksyvät yhdyskunnan periaatteet ja toiminnan, ja joiden uskonnollinen vakaumus vastaa Jehovan todistajien opetuksia.

Yhdyskunnan hallitus tai seurakunnan johtokunta voi siirtää ulkojäseneksi sellaisen varsinaisen jäsenen, joka on poistettu seurakunnan vanhimman tehtävästä tai jota ei muutoin katsota voitavan pitää varsinaisena jäsenenä, sekä erottaa sellaisen varsinaisen tai ulkojäsenen, joka tieten tahtoen toimii vastoin yhdyskuntajärjestystä, tai jonka käytös loukkaa yhdyskunnan tarkoitusta ja päämäärää, tai jota ei muutoin katsota sopivaksi olemaan yhdyskunnan tai seurakunnan jäsenenä. Seurakunnan johtokunnan antamasta erottamispäätöksestä on erotetulla kuitenkin oikeus vedota yhdyskunnan hallitukseen 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä lukien. Yhdyskunnan hallituksen erottamisasiasta antama päätös on lopullinen.

Sekä ulko- että varsinaisen jäsenen jäsenyys lakkautetaan, mikäli hän liittyy toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan.

4 §.

Yhdyskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseen tammikuussa, ja siinä valitaan hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan sekä kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajat valitaan vuodeksi kerrallaan. Varsinaisessa kokouksessa käsitellään hallituksen esittämä vuosikertomus yhdyskunnan toiminnasta ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös sekä päätetään hallitukselle ja muille toimihenkilöille myönnettävästä vastuuvapaudesta.

Yhdyskunta kokoontuu, niin usein kuin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, ylimääräiseen kokoukseen, jossa voidaan ottaa päätettäväksi ainoastaan hallituksen esittämät asiat ja ne hallituksen tarpeelliseksi katsomat, jäsenten esittämät asiat, jotka on hallitukselle kirjallisesti esitetty vähintään kuukautta ennen kokousta.

Kutsun varsinaiseen kokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen toimittaa hallitus jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta joko kirjallisesti tai omassa äänenkannattajassa tai jossakin Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä tai julkipanolla yhdyskunnan kokoushuoneistossa. (23.9.1965)

Yhdyskunnan tai seurakunnan varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Jos hän ei voi saapua kokoukseen, hän voi olla edustettuna valtakirjalla. (23.9.1965)

Yhdyskunnan kokouksessa johtaa puhetta hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja näiden ollessa estettynä joku kokouksen valitsemista hallituksen jäsenistä, ja pöytäkirjan kokouksesta laatii puheenjohtajan siihen kutsuma henkilö. (18.5.1948/377)

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa, kokouksessa läsnä olevaa jäsentä, jotka tarkastuksestaan merkitsevät todistuksen pöytäkirjaan.

5 §.

Yhdyskunnan hallituksen muodostaa seitsemän yhdyskunnan miespuolista jäsentä. (18.5.1948/377)

Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa kokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa kuitenkin ensimmäisenä vuotena arvan mukaan kolme ja toisena kaksi. Sen jälkeen eroavat jäsenet siinä järjestyksessä kuin he ovat toimeen astuneet. Eroamisvuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin. Hallitus on päätösvaltainen viisijäsenisenä. (23.9.1965)

Hallituksen kokouksista, joita pidetään niin usein kuin se katsoo asiain niitä vaativan, kirjoitetaan pöytäkirja, jonka läsnä olleet hallituksen jäsenet allekirjoittavat. (18.5.1948/377)

Hallituksen tehtävänä on kaikin tavoin pitää huolta yhdyskunnasta ja sen asioista, hoitaa yhdyskunnan yleisiä varoja ja omaisuutta, päättää kiinteistön myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä, määrätä yhdyskunnan toimihenkilöistä ja toiminnasta sekä suorittaa kaikki muutkin tehtävät, joita se pitää tarpeellisina ja joita ei ole määrätty yhdyskunnan kokouksen ratkaistaviksi.

6 §.

Yhdyskunnan nimen merkitsee hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen valtuuttama yhdyskunnan jäsen. (18.5.1948/377)

7 §.

Yhdyskunnan toimintaa ylläpidetään jäsenten ja asianharrastajain antamilla vapaaehtoisilla lahjoituksilla ja uhrautuvalla palvelustyöllä, joista saadut varat käytetään 2 §:ssä ilmoitetun yhdyskunnan tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdyskunnan jäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

8 §.

Yhdyskunnan tilikausi on 1. syyskuuta - 31. elokuuta.

Yhdyskunnan hallituksen tulee joka vuosi joulukuun 1. päivään mennessä yhdyskunnan kokouksen valitsemille tilintarkastajille tarkastettaviksi antaa yhdyskunnan elokuun viimeisenä päivänä päätetyt tilit tositteineen, ja tilintarkastajien on joulukuun loppuun mennessä tarkastettava tilit sekä annettava niistä lausuntonsa. (15.5.1980)

Yhdyskunnan omaisuuden hoidossa noudatetaan muuten niitä ohjeita, jotka yhdyskunnan kokous on noudatettaviksi vahvistanut.

9 §.

Yhdyskunta voidaan purkaa ja yhdyskuntajärjestystä muuttaa, jos yhdyskunnan varsinaisessa kokouksessa 2/3 läsnä olevista jäsenistä niin päättää ja yhdyskunnan hallitus on sitä ehdottanut.

10 §.

Yhdyskunnan lakattua olemasta sen omaisuus siirtyy yhdyskunnan kokouksen määräämälle yhdyskunnalle, seuralle, yhdistykselle, laitokselle, yhtiölle tai muulle yhteisölle käytettäväksi tässä yhdyskuntajärjestyksessä mainitun toiminnan hyväksi. (7.12.1946/839)

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

11 §.

Jehovan todistajien avioliittoon vihkimisen toimittaa yhdyskunnan hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen siihen valtuuttama yhdyskunnan varsinainen jäsen tai seurakunnan johtokunnan puheenjohtaja tai johtokunnan yhdyskunnan hallituksen hyväksynnällä siihen valtuuttama seurakunnan varsinainen jäsen yhdyskunnan menojen mukaan ja ottaen huomioon sen, mitä laki säätää avioliiton solmimisesta.

12 §.

Kun lapsi, jonka huoltaja haluaa liittää Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, on syntynyt, tehköön sen isä tai äiti tai henkilö, jolle lapsen kasvatus ja huolto lain tai tuomioistuimen päätöksen mukaan kuuluu, syntymästä viipymättä asianmukaisen ilmoituksen yhdyskunnan hallitukselle.

Yhdyskunnan jäsenen kuolemasta ilmoitettakoon viivyttelemättä yhdyskunnan hallitukselle.

SEURAKUNNAT

13 §.

Seurakunta, joka hyväksyy Jehovan todistajat -yhdyskunnan tunnustuksen ja yhdyskuntajärjestyksen, voidaan hakemuksesta ottaa yhdyskuntaan hallituksen päätöksellä, jonka seuraava yhdyskunnan kokous hyväksyy. Yhdyskunnan hallitus on oikeutettu erottamaan seurakunnan yhdyskunnasta. Jos näin erotettu ei tyydy hallituksen päätökseen, on sillä oikeus vedota seuraavaan yhdyskunnan kokoukseen, jonka päätös on lopullinen. (3.3.1954)

14 §.

Seurakuntaan kuuluu varsinaisia ja ulkojäseniä, joiden oikeudet ja velvollisuudet on määritelty edellä 3 ja 7 §:ssä.

Jäseniä otetaan ja erotetaan 3 §:ssä säädetyllä tavalla.

15 §.

Seurakunnan tilikausi on 1. syyskuuta - 31. elokuuta.

Seurakunta kokoontuu vuosikokoukseensa viimeistään joulukuussa. (15.5.1980)

Seurakunnan ylimääräinen kokous pidetään, kun seurakunnan johtokunta harkitsee sen tarpeelliseksi tai kun vähintään neljäs osa seurakunnan varsinaisista jäsenistä ilmoittamaansa asiaa varten sitä seurakunnan johtokunnalta kirjallisesti pyytää. (3.3.1954)

16 §.

Kutsu seurakunnan vuosi- ja ylimääräiseen kokoukseen annetaan johtokunnan sekä suullisella että taululle pantavalla ilmoituksella seurakunnan kokoushuoneistossa viimeistään seitsemän päivää ennen kokouksen alkua. Kutsussa ylilmääräiseen kokoukseen on mainittava käsiteltäväksi otettavat asiat. (3.3.1954)

17 §.

Seurakunnan kokouksissa on jokaisella seurakunnan varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Jos hän ei voi saapua kokoukseen, hän voi olla edustettuna valtakirjalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. (23.9.1965)

18 §.

Seurakunnan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kertomus seurakunnan toiminnasta ja selostus taloudenhoidosta edellisenä toimintavuotena. Tilintarkastajan lausunto.

Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle.

Johtokunnan jäsenten vaali heidän toimikautensa päättyessä. Tilintarkastajan vaali.

Muut käsiteltäväksi esitetyt asiat. (3.3.1954)

19 §.

Seurakunnan kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jota tarkastamaan valitaan kaksi kokouksessa saapuvilla olevaa jäsentä tai voi kokous itse heti tarkastaa pöytäkirjan. (3.3. 1954)

20 §.

Seurakunnan johtokunnan, jonka tehtävistä noudatettakoon vastaavasti ja soveltuvin osin, mitä edellä 5 §:ssä on säädetty yhdyskunnan hallituksesta, valitsee seurakunnan vuosikokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yksi johtokunnan jäsen eroaa kuitenkin ensimmäisenä vuotena arvan mukaan, ja toisena yksi. Sen jälkeen eroavat jäsenet siinä järjestyksessä kuin he ovat toimeen astuneet. Eroamisvuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi jäsentä, joista toinen toimii puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan estettynä ollessa, sekä kaksi varajäsentä. Johtokunta on päätösvaltainen kolmijäsenenä. (23.9.1965)

21 §.

Seurakunnan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan valtuuttama seurakunnan jäsen ovat kukin oikeutetut yksin merkitsemään seurakunnan nimen sekä kantamaan ja vastaamaan seurakunnan puolesta. Kiinteistön ostamiseen, myymiseen ja kiinnittämiseen vaaditaan kuitenkin yhdyskunnan hallituksen suostumus. (3.3.1954)

22 §.

Päätös seurakunnan lakkauttamisesta voidaan tehdä ainoastaan yhdyskunnan hallituksen suostumuksella tätä varten kokoon kutsutussa seurakunnan kokouksessa, jos vähintään kaksi kolmannesta läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä on sitä kannattanut. (3.3.1954)

23 §.

Jos seurakunta lakkaa olemasta tai erotetaan yhdyskunnasta, joutuvat kaikki sen varat Jehovan todistajat -yhdyskunnalle. (3.3.1954)

24 §.

Muuten noudatetaan, mitä uskonnonvapauslaissa (453/2003) on säädetty.Yhdyskuntajärjestys pdf-dokumenttina täällä.
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu