UskoToivon kirjoituksia Suomi24-keskustelupalstalle - Jehovan todistajat
Erittäin salainen

Sanoilla "erittäin salainen" viitataan usein esim. agentti 007:n seikkailuihin. Mutta nuo samat sanat viittaavat myös erääseen Jehovan todistajien julkaisemaan kirjaan. Tuota kirjaa eivät saa muut kuin vanhimmat. Muilla "tavallisilla" rivitodistajilla ei ole harmainta aavistustakaan tuon kirjan sisällöstä. Tuota kirjaa ei anneta muille kuin vanhimmille, ja vanhimpienkin pitää luovuttaa kirja pois, jos he luopuvat tuosta vastuuasemastaan. Jehovan todistajia on joskus pidetty "salaseurana", koska kaikki ei ole avointa. Tämän kirjan olemassaolo vain vahvistaa tuota ennakkokäsitystä. Mistä tuossa kirjassa on oikein kyse? Miksi se on salainen? Lukija käyttäköön tarkkanäköisyyttään. :)

Jeesus esitti selvästi ne pelisäännöt, joiden piti vallita seurakunnissa. Hän sanoi näin vastuuasemissa oleville:
”Te tiedätte, että ne, jotka näyttävät hallitsevan kansakuntia, hallitsevat niitä herroina ja niiden suuret pitävät niitä vallan alla. Näin ei ole teidän keskuudessanne, vaan sen, joka tahtoo tulla suureksi teidän keskuudessanne, täytyy olla teidän palvelijanne, ja sen, joka tahtoo olla ensimmäinen teidän keskuudessanne, täytyy olla kaikkien orja." (Markus 10:42-44)

Olisiko noiden Jeesuksen sanojen hengen mukaista, että vanhimmat hallitsisivat "salaisen oppikirjan" avulla? Heidänhän ei pitänyt hallita herroina. Näyttää kuitenkin siltä, että tuo salainen kirja on tehty nimenomaan VALLANKÄYTTÖÄ varten. Salailuhan palvelee aina vallankäyttöä. Tuon kirjan esipuheessa sanotaan mm. näin: "Tällainen oppikirja annetaan kullekin nimitetylle vanhimmalle, ja hän voi pitää sen niin kauan kuin hän palvelee jonkin seurakunnan vanhimpana. Jos hän ei enää palvele tuossa asemassa, hänen kirjansa täytyy toimittaa seurakunnan palveluskomitealle, koska tämä julkaisu on seurakunnan omaisuutta." Mitä salattavaa vanhimmilla piti olla? Jeesus sanoi kaikista seuraajistaan näin: "Mutta teitä älköön kutsuttako rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, kun taas te kaikki olette veljiä." (Matteus 23:8) Miksi veljet salaisivat jotain seurakunnan opetukseen liittyvää toisilta? Jeesus sanoi myös seuraavan asian, joka liittyy salailuun. "Te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus vapauttaa teidät.” (Johannes 8:32) Olisimmeko todella "vapaita", jos meiltä salattaisiin jotain oleellista?

Otetaan joku esimerkki tuon "salaisen kirjan" opetuksista. Tarkastellaan hetki sitä, miten käy, kun joku kristitty joutuu vanhimmiston "hampaisiin" joko oletetun tai todellisen väärinteon vuoksi. Monet seurakunnista erotetuista ovat sanoneet, että itse erottamisprosessi oli usein epäoikeudenmukainen ja vastoin kaikkia ihmisoikeuksia. Miten tuota epäiltyä väärintekoa todellisuudessa pitäisi tutkia tuon "salaisen kirjan" mukaan?

Kirja painottaa mm. seuraavia seikkoja:
**Kohdelkaa veljiänne niin kuin Jehova kohtelisi heitä. (Ef. 5:1)
**Antakaa heille aina ohjausta Jumalan sanasta; karttakaa omien mielipiteidenne esittämistä. (2. Tim. 4:2)
**Olkaa oikeudenmukaisia mutta huomaavaisia kaikissa menettelyissänne. (Miika 6:8)
**Ilmaiskaa nöyryyttä osoittamalla empatiaa, koska tekin olette pelkkiä tomusta tehtyjä ihmisiä. (Ps. 103:13,14)
**Toimikaa pätevinä tuomareina.
**Pitäkää maailman henki poissa seurakunnasta. (Ef. 2:1, 2)
**Ojentakaa väärintekijöitä ja palauttakaa heidät kohdalleen. (Tiit. 1:9)
**Poistakaa katumattomat väärintekijät. (1. Kor. 5:7,13)

Ja sitten toisaalta kirja toteaa näin:
**Älkää lähettäkö henkilölle mitään kirjeitä, joissa häntä suoraan syytetään jostakin tietystä väärinteosta.
**Kahden vanhimman on parasta puhua tuon henkilön kanssa ja pyytää häntä tulemaan tapaamaan oikeuskomiteaa.
**Kuulustelun aika ja paikka tulisi järjestää sopiviksi.
**Kertokaa, miten henkilön otaksutaan toimineen.
**Jos on tarpeellista lähettää kirjallinen kutsu, teidän tulisi ilmoittaa vain se, miten henkilön väitetään menetelleen, missä ja milloin kuulustelu pidetään ja miten hän voi ottaa yhteyttä puheenjohtajaan, jos järjestelyt eivät sovi hänelle.
**Jos syytetty haluaa tuoda mukanaan todistajia, jotka voivat puolustaa häntä kyseisessä asiassa, hän voi tehdä siten.
**Tarkkailijoita ei kuitenkaan sallita.
**Minkäänlaisten nauhurien käyttö ei ole sallittua

Entäpä, jos syytetty haluaisi ottaa mukaan avustajan, joka ei olisi tapauksen todistaja, vaan eräänlainen asianajaja, joka avustaisi syytettyä? Asianajajaa ei ilmeisesti sallittaisi, vai miten on? Katsottaisiinko avustaja tarkkailijaksi? Mitä ihmisoikeuksista kirjoitetut lait sanovat tähän?

Todisteista sanotaan kirjassa mm. näin:
**Millaiset todisteet ovat hyväksyttäviä?
**Täytyy olla kaksi tai kolme silminnäkijää, ei vain henkilöitä, jotka toistavat sen, mitä he ovat kuulleet; mihinkään toimiin ei voida ryhtyä, jos todistajia on vain yksi. (5. Moos. 19:15 ; Joh. 8:17)
**Joko kirjallinen tai suullinen tunnustus (väärinteon myöntäminen) voidaan hyväksyä ratkaisevaksi todistukseksi; muita vahvistavia todisteita ei tarvita. (Joos. 7:19)
**Voimakas aihetodiste, esimerkiksi raskaus tai todisteet (ainakin kahden silminnäkijän vahvistamat) siitä, että syytetty on ollut koko yön samassa talossa vastakkaista sukupuolta olevan kanssa (tai samassa talossa tunnetun homoseksualistin kanssa) sopimattomissa olosuhteissa, on pätevä.
**Nuorten todistus voidaan ottaa huomioon; vanhinten tehtävänä on ratkaista, vaikuttaako se totuudelliselta.
**Ei-uskovien todistus voidaan myös ottaa huomioon, mutta sitä täytyy punnita huolellisesti.
**Jos samankaltaisella väärinteolla on kaksi tai kolme todistajaa, mutta kukin heistä on eri tapauksen todistaja, heidän todistuksensa voidaan ottaa huomioon.
**Tällaisia todisteita voidaan käyttää syyllisyyden vahvistamisessa, mutta on suositeltavaa, että samalle väärintekotapaukselle on kaksi todistajaa.

"Mihinkään toimiin ei siis voida ryhtyä, jos todistajia on vain yksi"! Koskeekohan tämä niitä paljon mainostettuja pedofiilijuttuja? Siis vanhimmat eivät ole ryhtyneet mihinkään toimiin, jos vain yksi todistaja on ilmaantunut. Niinkö? Harvoin on kahta silminnäkijää moisille jutuille!

Sitten seuraa hyvin hämmästyttävä ohje. Kirja sanoo "oikeudenkäynnin" päätöksen ilmoittamisesta näin:
**Kun päätös on tehty, ilmoittakaa siitä asianomaiselle suullisesti.
**Jos erottaminen on välttämätön, edetkää asiassa seuraavan väliotsikon
alla esitetyllä tavalla.
**Jos erottaminen ei ole välttämätön, mutta syytetty on syyllistynyt räikeään
syntiin, katsokaa väliotsikon "Oikeuskomitean antamaa ojennusta koskevia
seikkoja" alla olevaa aineistoa sivuilta 123 ja 124.

Mikä muu "oikeuslaitos" antaisi päätöksensä pelkästään suullisesti. EIKÖ IHMISEN OIKEUSTURVA OLE VAARASSA, JOS PÄÄTÖSTÄ EI VOI SAADA KIRJALLISENA? On useimpien ihmisten oikeustajun vastaista, että ei ole mahdollista rauhassa miettiä ja pohtia päätöstä jo senkin takia, että mahdollinen VALITUS ON TEHTÄVÄ KIRJALLISENA. Missä on oikeudenmukaisuus? Miten Vartiotorniseura perustelee näitä suullisia ja kirjallisia juttuja RAAMATULLA? Eikö raamatun opetuksen tullut olla lähtökohta kaikelle, mitä seurakunnissa tapahtuu?

Kirja jatkaa näin: Jos päätöksenä on erottaminen
**Kertokaa syylliselle toimenpiteen raamatullinen syy (raamatulliset syyt).
**Ilmoittakaa väärintekijälle, että hän voi valittaa kirjallisesti
seitsemän päivän kuluessa, jos hänen mielestään ratkaisussa on tapahtunut
vakava erehdys." (om s. 147; km 1/80 s. 4 )

Siis erottamispäätös saadaan SUULLISENA, mutta valitus on tehtävä KIRJALLISENA.

**Haaratoimistolle tulisi ilmoittaa Seuran valmistamilla lomakkeilla henkilön
nimi, erottamisen raamatullinen syy ja toimenpiteen päivämäärä. (S-77- ja
S-79-lomakkeet)
**Tulisi antaa myös lyhyt selostus esitetyistä todisteista.
**Samanlainen raportti tehdään, kun joku eroaa järjestöstä. (S-77- ja
S-79-lomakkeet)
**Komitean tulisi laatia tapauksesta kirjallinen selonteko ja sulkea se
kirjekuoreen, joka pannaan seurakunnan arkistoon.

Onko seurakunnalla oikeus pitää arkistoa tai rekisteriä erotetuista tai eronneista jäsenistään nykyisen henkilörekisterilain mukaan?

Sitten kirja esittää kierrosvalvojan liäyksenä vielä seuraavia ohjeita:

**Muistiinpanoja ks91 .oppikirjan marginaaliin, ks91 s.121 kpl 9:
**Kaikki oikeudellisia asioita koskeva aineisto tulee säilyttää turvallisessa paikassa, jonne vainvanhimmilla on pääsy.
**Lopulliset raportit oikeudellisten asioiden käsittelystä tulee säilyttää suljetussa kuoressa seurakunnan arkistossa.
**Oikeuskomitean ei tule lähettää yksilölle mitään kirjeitä, joissa häntä syytetään jostakin väärinteosta (huom. ks91 s.110,111)Kenellekään erotetulle ei tule esittää kirjallisesti mitään ilmoituksia hänen asemastaan tai sitä koskevia perusteita, ellei Seuralta ole saatu asiasta nimenomaisia ohjeita. Jehovan todistajien ohjeet tai menettelytavat eivät vaadi tällaisen kirjallisen ilmoituksen antamista.
**Kaikki kirjallinen aineisto, joka annetaan oikeuskomitealle, tulee pitää ehdottoman luottamuksellisena. Jos oikeuskomitea erottaa yksilön, hänelle tulee ilmoittaa suullisesti tästä toimenpiteestä ja oikeudesta valittaa. Jos väärintekijä kieltäytyy tulemasta kuulusteluun, kahden oikeuskomitean jäsenen tulee yrittää tavoittaa hänet hänen kotoaan ja ilmoittaa hänelle suullisesti päätöksestä. Jos tämä ei ole mahdollista, ehkä kaksi vanhinta voi ilmoittaa hänelle asiasta puhelimitse.

**KIERROSVALVOJAN ANTAMA LISÄYS:
**Kuusi ilmausta, joita ei tule käyttää lomakkeissa S77-79:
**Mitään, mikä nimeää Seuran virallisen edustajan.
**Mitään mainintaa Seuran lakiosastosta.
**Mitään lausuntoa, jotka viittaavat Seuralta saatuun ohjaukseen.
**Mitään lausuntoa, jotka ilmaisevat jonkin muun kuin komitean vaikuttaneen päätöksiin.
**Mitään lausuntoa, joka voisi saada jonkin kriittisesti suhtautuvan ajattelemaan, että komitea ei tehnyt ratkaisuja itsenäisesti vaan salli jollakin tavalla jonkun toisen ulkopuolisen vaikuttaa ratkaisuun.
**Mitään sellaista lausuntoa, että vanhimmat käsittelivät tapausta väärin tai tekivät jonkin virheen käsitellessään tapausta oikeuskomitean istunnossa.

Tässä oli pieni "raapaisu" salaisen kirjan sisällöstä. Joka tapauksessa tämä herättää kysymyksen salailun tarpeellisuudesta. Vahvistaako Jehovan todistajien hallintokoneisto kyseisillä neuvoilla omaa vallankäyttöään? Tuskin yksittäinen Jehovan todistaja kokee noita salaisia neuvoja tarpeellisiksi. Niiden tarpeellisuutta on vaikea ymmärtää. Yhtä vaikeaa on ymmärtää se, että kun vihdoin olemme saaneet vuosien odotuksen jälkeen suomenkielisen CD-rompun "Watchtower Library 2003 suomi", sitä ei saa laittaa esim. Internetiin kaikkien saataville. Vaikka raamatun totuus on tarkoitettu kaikille ihmisille! Millä logiikalla Vartiotorni- ja Herätkää!-lehtiä ja muita VTS:n julkaisemia kirjoja ei saa antaa ihmisten luettaviksi SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA, kun niitä kerran paperimuodossa levitetään? Sisältö ei voi olla siis ratkaiseva asia. Kyse on jostain muusta, paljon suuremmasta kummallisuudesta. Ettei vain tuokin "salailu" perustu johonkin vallankäyttöongelmaan? Ainakaan ei haluta julistaa Valtakunnan sanomaa nykyaikaisin keinoin mahdollisimman monille. Tuo Matteuksen 24:14 ei ottanut kantaa, miten raamatun totuutta piti julistaa todistukseksi, ennen kuin se LOPPU tulisi.

Tähän kirjoitukseen liittyen saan taas "tavanomaisia" ikäviä huomautuksia niiltä, jotka haluavat puolustella salailua. Ja kun mainitsen kirjoituksen aineestoon liittyvän lähteen, minua syytetään "luopioaineiston" käytöstä. Mutta niille väittäjille sanon jo etukäteen: "ONKO TUO KIRJA JOTENKIN VÄÄRENNETTY NETTIIN, VAI ONKO TUOLLAINEN KIRJA TODELLA OLEMASSA? Ei tiedon lähde tee sitä pätemättömäksi, jos tieto on oikea. Totuus kyllä kestää aineiston avoimen käsittelyn. Ja jos se ei kestä, herää kysymys, onko se yleensäkään "totuus". Joka tapauksessa RAAMATTU ON TOTUUS. Sen tulisi olla mittapuuna myös muita "totuuksia" tarkasteltaessa. Suomessa lakikirjat ovat kaikkien saatavilla. Lakiteksti ei ole salaista. Oikeudenkäynnit eivät ole salaisia kuin poikkeustapauksissa. Miksi sama avoin käytäntö ei voisi olla myös seurakunnan "oikeudenkäynneissä"? Tai miksi tuo "salainen" kirja ei voi olla kaikkien Jehovan todistajien kirjahyllyssä? Jos se perustuu kokonaan raamatun ohjeisiin, sen pitäisi olla kaikkien saatavissa. Jos taas siinä pääosa toimintaohjeista on ihmisten keksimiä sääntöjä, se tekee kirjan pätemättömäksi, kun seurakuntaa johdetaan raamatun periaatteiden mukaan.

Tuo kirja "KIINNITTÄKÄÄ HUOMIOTA ITSEENNE JA KOKO LAUMAAN" löytyy Internetistä ihan helposti kirjoittamalla Google-hakukoneeseen selvällä suomen kielellä hakusanaksi: Kiinnittäkää huomiota itseenne ja koko laumaan.