Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen poika - Uutisarkisto, Uutisia Jehovan todistajista

Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset
 
Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG ja Google Earth
        Katsaus uuteen suomenkieliseen "Paimentakaa Jumalan laumaa" -kirjaan - osa 3: Erotettujen ja eronneiden tiedot
18.08.2019 Johanneksen poika

Jehovan todistajien järjestö tunnetaan siitä, että se on kerännyt ihmisistä runsaasti tietoja ovelta ovella -saarnaamistyössä vuosikymmenten ajan. Tietosuojavaltuutettu oli selkeästi määritellyt pelisäännöt jo vuonna 2000, mutta Jehovan todistajat eivät suostuneet noudattamaan vaatimuksia. Tuon asian perusteelliseen selvittämiseen kului noin seitsemään vuotta. Nyt tuo tiedonkeruu on virallisesti loppunut, kun EU-tuomioistuin ja Korkein hallinto-oikeus julkaisivat lopulliset päätöksensä. Haaratoimisto kirjoitti sen jälkeen kirjeen kaikkiin seurakuntiin. Haaratoimiston antamien ohjeiden mukaan mitään muistiinpanoja ei saa enää tehdä.

Mutta tiedon keruu seurakunnan julistajista jatkuu, samoin oikeuskomiteassa erotetuista henkilöistä ja itse eronneista.

Tietosuojalain (aikaisemmin henkilötietolaki) perusteella jokaisella on oikeus saada itseään koskevat tiedot itselleen kopioina. Yksilöillä on paljon oikeuksia omien tietojensa suhteen. Esim. nämä:Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi kerätään ja miten niitä käsitellään.

Voit halutessasi tarkistaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja eri rekisterinpitäjät käsittelevät.

Rekisterinpitäjän on toimitettava sinulle jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista, joita se käsittelee. Jäljennös on lähtökohtaisesti maksuton. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä maksun, joka kattaa toimenpiteen kustannukset.

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tietoa myös seuraavista asioista:
 • mistä henkilötietosi on hankittu
 • miksi niitä tarvitaan
 • kuinka kauan niitä tarvitaan
 • onko henkilötietojasi luovutettu tai aiotaanko niitä luovuttaa eteenpäin – jos kyllä, kenelle
 • onko tietoja siirretty EU:n ulkopuolelle – jos kyllä, miten ne on suojattu
 • käytetäänkö tietojen käsittelyssä automaattista käsittelyä – jos, miten se toimii
 • miten voit käyttää henkilötietoihin liittyviä oikeuksiasi.
 • Voit saada nämä tiedot paperilla, sähköisesti jossakin yleisesti käytetyssä tiedostomuodossa tai suullisesti.
Suomen haaratoimisto ei ole toistaiseksi suostunut kenellekään antamaan kaikkia tietoja, esimerkiksi sellaisia salaisiin kirjekuoriin suljettuja tietoja, joita säilytetään seurakunnan "luottamuksellisessa" arkistossa. Haaratoimisto ja seurakunnat ovat antaneet omien tietojen kysyjille monenlaisia harhauttavia tietoja. Kysyjille on joskus kerrottu, että tiedot on tuhottu. Heille on yritetty vakuuttaa, että oikeuskomitean pöytäkirjat ja muistiinpanot eivät kuuluisi tarkastusoikeuden piiriin, vaikka tietosuojavaltuutetun mukaan ne kuuluvat. Joillekin kysyjille on kerrottu, että ohjeet olisivat muuttuneet ja tietoja ei enää kerättäisi. Vain muutama kuukausi sitten eräs Jehovan todistajien seurakunnasta erotettu henkilö pyysi entisestä seurakunnastaan omia tietojaan. Seurakunnan vanhin sanoi, että tiedot on hävitetty eikä uusien ohjeiden mukaan enää mitään tietoja kerätä. Onko tuo totta? Hävitetäänkö seurakunnan "luottamuksellisesta" arkistosta erotettujen ja eronneiden tiedot? Se selviää, kun lukee uutta vanhinten salaista kirjaa.

Suomen haaratoimiston tiedotusosasto on antanut julkisuuteen lausuntoja, jotka antavat kuvan, että kaikki on lain mukaista. Veikko Leinonen antoi haastattelun 04.12.2008. Pieni ote jutusta:

Kotimaa-lehti kertoo verkkosivuillaan, että tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion päätös liittyy Jehovan todistajien tapaan tehdä erotetusta tai eronneesta erillinen kortti jäsenrekisteriin.

Jehovan todistajien tiedottajan Veikko Leinosen mukaan korttikäytännöstä on jo luovuttu.

– Aiemmin olemme kirjanneet ylös myös eroamiseen johtaneet syyt. Nämä tiedot on hävitetty, eikä niitä kerätä enää, Leinonen vakuuttaa Kotimaalle.

Mikä on totuus oikeuskomiteassa kerättävistä tiedoista? Kerätäänkö niitä edelleen? Jos kerätään, saako asianomainen tarkastaa omat tietonsa? Jos kerätään, annetaanko hänelle kaikki hänen pyytämänsä tiedot?

Tähän asiaan on nyt saatu kiistatonta faktaa, kun helmikuussa 2019 julkaistu Vanhinten salainen Paimentakaa Jumalan laumaa -kirja kertoo asioista.

Tässä on lainauksia Lauma-kirjasta:JOS EROTETTU TAI ERONNUT HENKILÖ MUUTTAA

9. Jos vanhimmat saavat tietää, että erotettu tai eronnut henkilö on muuttanut jonkin toisen seurakunnan alueelle tai käy jonkin toisen seurakunnan kokouksissa, heidän ei tule lähettää Julistajakortteja (S-21) eikä häntä koskevaa luottamuksellista aineistoa kyseiseen seurakuntaan. Erotetun tai eronneen henkilön tietoja säilytetään siinä seurakunnassa, joka käsitteli hänen tapauksensa. Uuden seurakunnan vanhimmistolle tulee kuitenkin lähettää lyhyt kirje, jossa kerrotaan, että henkilö on muuttanut heidän seurakuntansa alueelle. Kirjeessä on hyvä mainita hänen osoitteensa, jos se on tiedossa. Yleensä kirjeeseen ei tarvitse sisällyttää tapaukseen liittyviä yksityiskohtia, mutta jos uuden seurakunnan vanhinten olisi syytä olla varuillaan henkilön suhteen, kirjeessä voidaan kertoa asiasta tarkemmin. (Ks. 14:26, jos muuttanutta henkilöä on syytetty lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä; ks. 19:13–16, jossa esitetään ohjeita takaisinottokomiteoiden välisestä yhteistyöstä.)

SEURAKUNNAN ARKISTO

10. Arkiston säilytys ja luottamuksellisuus. Seurakunnan arkistoa tulee säilyttää lukitussa kaapissa jossakin turvallisessa paikassa, mieluiten valtakunnansalilla. Avustavien palvelijoiden ei tule päästä näkemään luottamuksellista aineistoa, kuten kirjeitä ja lomakkeita, jotka koskevat väärintekojen käsittelyä tai vanhinten ja avustavien palvelijoiden nimittämistä tai poistamista. Tämä pätee silloinkin, kun joku avustava palvelija toimii tilapäisesti palveluskomitean jäsenenä. (Ks. 2:2.) Arkiston avain tulee antaa kaikille vanhimmille, jotka haluavat sen. Jos valtakunnansali ei kuitenkaan ole turvallinen säilytyspaikka, arkistoa voidaan säilyttää jonkun vanhimman kotona lukitussa kaapissa. Palveluskomitean tulee laatia suunnitelma siitä, miten seurakunnan arkisto, mukaan lukien luottamukselliset tiedot, pidetään turvassa mahdollisen katastrofin sattuessa (ks. 26:4).

- - -

19. Vanhinten ja avustavien palvelijoiden nimityksiä ja poistoja koskeva aineisto. Vanhinten ja avustavien palvelijoiden nimityksiä ja poistoja koskevia asiakirjoja tulee säilyttää arkistossa pysyvästi. Näihin kuuluvat haaratoimiston aiemmin lähettämät S-2-lomakkeet ja S-52-kirjeet sekä kierrosvalvojalta saadut nimitys- ja poistokirjeet. Poistoista tulee lisäksi säilyttää lyhyt selostus, jossa kerrotaan poiston syyt. Kierrosvalvoja tarvitsee näitä tietoja, jos veljeä suositellaan myöhemmin uudelleen nimitettäväksi.

- - -21.
Luottamuksellinen arkisto. Kun vanhimmat (oikeuskomitea, valituskomitea, eroamista käsittelevä komitea, takaisinottokomitea tai yksi tai kaksi vanhinta, jotka tutkivat tai käsittelevät väärintekoa) ovat käsitelleet jotakin väärintekoa ja tavanneet kyseisen henkilön, heidän tulee laatia tapauksesta lyhyt selostus ja allekirjoittaa se. Selostus tulee laatia riippumatta siitä, millainen ratkaisu asiassa tehdään – myös silloin kun asia raukeaa todisteiden puuttuessa (ks. 12:41–42). Selostukseen tulee sisällyttää ainoastaan tapausta koskevia oleellisia tietoja sekä asiassa tehty ratkaisu, ei kenenkään henkilökohtaisia mielipiteitä. Asiaa käsitelleiden vanhinten henkilökohtaiset muistiinpanot tulee hävittää. Julistajakortteihin (S-21) ei tule tehdä mitään väärintekojen käsittelyyn liittyviä merkintöjä.22. Jos päätöksenä on erottaminen, eroaminen tai takaisin ottaminen, asiaa käsitelleiden vanhinten tulee varmistaa, ettei suljettuun kirjekuoreen panna muuta kuin seuraavat dokumentit:
 1. Lyhyt selostus tapauksesta
 2. Ilmoitus erottamisesta tai eroamisesta (S-77)
 3. Julistajakortit (jos erotettu tai eronnut)
 4. Haaratoimiston kanssa käyty tapausta koskeva kirjeenvaihto (jos soveltuu)
 5. Takaisinottoanomukset (jos soveltuu)
 6. Kirjallinen eroilmoitus (jos soveltuu)

23. Jos päätöksenä on ojentaminen tai jos kyseessä on yhden tai kahden vanhimman käsittelemä väärinteko, asiaa käsitelleiden vanhinten tulee varmistaa, ettei suljettuun kirjekuoreen panna muuta kuin lyhyt selostus tapauksesta sekä mahdollinen haaratoimiston kanssa käyty tapausta koskeva kirjeenvaihto.


24. Suljetun kirjekuoren päälle tulee merkitä seuraavat tiedot:
 1. Henkilön nimi
 2. Asiassa tehty ratkaisu ja sen päiväys (jos soveltuu)
 3. Rajoitukset ja niiden poistamisen ajankohta (jos soveltuu)
 4. Asiaa käsitelleiden vanhinten nimet
 5. Teksti ”Älä hävitä”, jos tapaukseen liittyy lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva syytös, olipa syytös näytetty toteen tai ei

25. Sihteerin tulee laittaa suljettu kirjekuori seurakunnan luottamukselliseen arkistoon. Jos suljettuja kirjekuoria on myöhemmin tarpeen avata, esimerkiksi jos joku anoo takaisin seurakuntaan, sen saavat tehdä vain ne vanhimmat, jotka vanhimmisto on valinnut käsittelemään asiaa.


26. Suljettuja kirjekuoria, jotka koskevat erotettuja tai eronneita, joita ei ole otettu takaisin seurakuntaan, ei tule hävittää niin kauan kuin henkilö on elossa. Jos henkilö otetaan takaisin seurakuntaan, kirjekuori tulee hävittää sen jälkeen kun takaisin ottamisesta on kulunut viisi vuotta, paitsi jos tapauksessa on kyse aviorikosavioliitosta, jos tapaukseen liittyy lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva syytös tai jos komitea uskoo, että tietoja olisi jostain muusta syystä tarpeen säilyttää pidempään. Useimmissa tapauksissa suljettu kirjekuori voidaan hävittää, kun henkilö kuolee, mutta jos sitä on edellä mainituista syistä tarpeen säilyttää vielä kuoleman jälkeen, kuoren päälle tulee kirjoittaa henkilön kuolinpäivä. Samaa säilytyskäytäntöä sovelletaan myös kirjekuoriin, jotka koskevat yhden tai kahden vanhimman käsittelemiä väärintekoja tai tapauksia, joissa oikeuskomitea ojensi väärintekijää. Yleensä ne vanhimmat, jotka alun perin käsittelivät tapauksen, tekevät ratkaisun siitä, säilytetäänkö aineistoa tavallista pidempään. Jos yksi tai useampi heistä ei ole enää käytettävissä, seurakunnan palveluskomitea valitsee heidän tilalleen muita vanhimpia asian ratkaisemista varten.


27. Jos tapauksessa on kyse aviorikosavioliitosta, kirjekuorta tulee säilyttää edellä mainittujen viiden vuoden jälkeen niin kauan kuin viaton entinen puoliso on elossa, ellei tämä ole syyllistynyt seksuaaliseen moraalittomuuteen (porneía) tai avioitunut uudelleen (ks. 12:10–12).


Johtopäätökset.

Vaikka Jehovan todistajien haaratoimisto ja seurakunnat kertovat entisille jäsenille ja medialle, että erotetuista ja eronneista ei enää kerättätäisi tietoja, tai että tiedot olisi hävitetty, se ei pidä paikkaansa. Vanhinten Lauma-kirja selvästi määrittelee, että oikeuskomiteassa vanhinten täytyy kerätä tiedot oikeuskomiteaistunnon päätteeksi ja että oikeuskomiteoissa kerätyt tiedot ovat sellaisia, joita ei saa hävittää. Suorat lainaukset Lauma-kirjasta:

Erotetun tai eronneen henkilön tietoja säilytetään siinä seurakunnassa, joka käsitteli hänen tapauksensa.

- - -

Kun vanhimmat (oikeuskomitea, valituskomitea, eroamista käsittelevä komitea, takaisinottokomitea tai yksi tai kaksi vanhinta, jotka tutkivat tai käsittelevät väärintekoa) ovat käsitelleet jotakin väärintekoa ja tavanneet kyseisen henkilön, heidän tulee laatia tapauksesta lyhyt selostus ja allekirjoittaa se.


- - -

Jos päätöksenä on erottaminen, eroaminen tai takaisin ottaminen, asiaa käsitelleiden vanhinten tulee varmistaa, ettei suljettuun kirjekuoreen panna muuta kuin seuraavat dokumentit:
 1. Lyhyt selostus tapauksesta
 2. Ilmoitus erottamisesta tai eroamisesta (S-77)
 3. Julistajakortit (jos erotettu tai eronnut)
 4. Haaratoimiston kanssa käyty tapausta koskeva kirjeenvaihto (jos soveltuu)
 5. Takaisinottoanomukset (jos soveltuu)
 6.  Kirjallinen eroilmoitus (jos soveltuu)
- - -

Sihteerin tulee laittaa suljettu kirjekuori seurakunnan luottamukselliseen arkistoon. Jos suljettuja kirjekuoria on myöhemmin tarpeen avata, esimerkiksi jos joku anoo takaisin seurakuntaan, sen saavat tehdä vain ne vanhimmat, jotka vanhimmisto on valinnut käsittelemään asiaa.

- - -

Suljettuja kirjekuoria, jotka koskevat erotettuja tai eronneita, joita ei ole otettu takaisin seurakuntaan, ei tule hävittää niin kauan kuin henkilö on elossa. Jos henkilö otetaan takaisin seurakuntaan, kirjekuori tulee hävittää sen jälkeen kun takaisin ottamisesta on kulunut viisi vuotta, paitsi jos tapauksessa on kyse aviorikosavioliitosta, jos tapaukseen liittyy lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva syytös tai jos komitea uskoo, että tietoja olisi jostain muusta syystä tarpeen säilyttää pidempään.Kuva: Kirja Paimentakaa Jumalan laumaa
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity