Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Jehovan todistajien tekemiin muistiinpanoihin
05.02.2018 Johanneksen poikaInternetin kautta voi nyt lukea suomen kielellä erittäin yksityiskohtaisen selvityksen Jehovan todistajien muistiinpanokäytännöstä tämän sivuston kautta:

InfoCuria – Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.Tietosuojavaltuutettu vastaan Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta (Ennakkoratkaisupyyntö – Korkein hallinto-oikeus (Suomi))


Lainauksia asiakirjasta:

Tietosuojalautakunta antoi 17.9.2013 tietosuojavaltuutetun (pääasian valittaja) hakemuksen johdosta päätöksen, jolla se kielsi Jehovan todistajien uskonnollista yhdyskuntaa (pääasian vastapuoli, jäljempänä yhdyskunta) keräämästä tai käsittelemästä ovelta ovelle ‑saarnaamistyössä henkilötietoja ilman, että jokin henkilötietolaissa säädetyistä henkilötietojen käsittelyn edellytyksistä täyttyy. Tietosuojalautakunta katsoi siten, että yhdyskunta ja sen jäsenet olivat henkilötietolaissa tarkoitettuja rekisterinpitäjiä. Päätöksen mukaan yhdyskunnan oli noudatettava päätöstä kuuden kuukauden määräajassa.

12.      Yhdyskunta valitti kyseisestä päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen ja vetosi siihen, että kyseessä oli henkilötietolaissa tarkoitettu henkilökohtaisiin tarkoituksiin tapahtuva henkilötietojen käsittely. Kyseinen tuomioistuin kumosi 18.12.2014 antamallaan päätöksellä tietosuojalautakunnan päätöksen ja katsoi, ettei yhdyskunta ollut käsitellyt henkilötietoja oikeudettomasti.

13.      Tietosuojavaltuutettu saattoi asian ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja vaati 18.12.2014 annetun päätöksen kumoamista.

14.      Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kuvaa yhdyskunnan jäsenten toimintaa seuraavasti. Ovelta ovelle ‑saarnaamistyönsä yhteydessä kyseiset jäsenet tekevät muistiinpanoja tapaamisistaan heille lähtökohtaisesti entuudestaan tuntemattomien henkilöiden kanssa. Tiedot kerätään muistin tueksi ja siinä tarkoituksessa, että ne ovat löydettävissä myöhempää käyntiä varten. Henkilöille, joiden luona on vierailtu ja joiden tiedot on kerätty yhdyskunnan jäsenten muistiinpanoihin, ei kerrota tästä heidän henkilötietojensa keräämisestä ja käsittelystä. Tiedot kerätään rekisteriin tai kortistoihin. Kyseessä olevat tiedot ovat nimi, osoite ja käytyjen keskustelujen sisältöä koskeva tiivistelmä, joka koskee muu muassa henkilön uskonnollista vakaumusta ja perhesuhteita. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan yhdyskunta organisoi saarnaamistyötä siten, että se kartoittaa alueet ja jakaa ne jäsentensä kesken evankelioimistyötä varten. Seurakunnat ylläpitävät rekisteriä, johon kirjataan, paljonko jäsen on levittänyt yhdyskunnan julkaisuja ja paljonko hän on käyttänyt aikaa saarnaamistyöhön.


- - -

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii lopuksi sitä, voidaanko yhdyskuntaa – yksin tai yhdessä jäsentensä kanssa – pitää direktiivin 95/46 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä, koska sillä vaikuttaa olevan tosiasiallinen määräysvalta tietojen keräämistoiminnan osalta, vaikka tällä hetkellä se ei olekaan antanut asiaa koskevia käskyjä tai kirjallisia ohjeita. Vaikuttaa siltä, että rekisterinpitäjän käsite on määritelty laajasti unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä,(6) ja ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin korostaa erityisesti – siitä riippumatta, että yhdyskunnalla ei ehkä olekaan pääsyä kerättyihin tietoihin – sitä, että yhdyskunta rohkaisee ovelta ovelle ‑saarnaamistyöhön, ja sitä, että se on jo aiemmin antanut jäsenilleen ohjeita tietojen keräämisestä ja että se on voinut toimittaa näille tätä koskevia lomakkeita.

- - -

 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen unionin tuomioistuimelle esittämistä tosiseikoista ilmenee, että saarnaamistyö, jonka aikana henkilöiden, joiden luona vieraillaan, henkilötietoja kerätään, ulottuu joka tapauksessa tietojen käsittelijän kotiympäristöä laajemmalle, koska saarnaamistoiminta on luonteeltaan sellaista, että otetaan yhteys lähtökohtaisesti tuntemattomiin ihmisiin, joiden uskonnollinen vakaumus poikkeaa saarnaajan uskonnollisesta vakaumuksesta. Toisin kuin esimerkiksi osoitteiston pitäminen saarnaamistoiminta johtaa väistämättä henkilön, jonka luona on vierailtu, kodin ja perhepiirin ”kohtaamiseen” ulkopuolisen piirin kanssa. Kerättyjen tietojen – joihin kuuluvat muun muassa direktiivissä 95/46 tarkoitetut tehostetun suojan piiriin kuuluvat tiedot(41) – luonne puhuu myös sen puolesta, että tehdään selvä ero direktiivin 95/46 johdanto-osan 12 perustelukappaleessa mainittuun esimerkkiin nähden.

- - -


Sitä, että yhdyskunta määrittelee keinot, on mielestäni lähes mahdotonta kiistää sen ajanjakson osalta, jona kyseinen yhdyskunta toimitti jäsenilleen lomakkeita ja antoi hyvin konkreettisia ohjeita muistiinpanojen tekemisestä lehtisessään julkaistujen artikkelien välityksellä. Vaikka lomakkeiden käyttö vaikuttaa päättyneen, totean, että julkaisut ovat puolestaan edelleen saatavilla internetissä ja että ohjeita muistiinpanojen tekemiseen pääasiassa riitautetun päätöksen tekemisen jälkeen on yhä annettu.(64)

- - -

Direktiivin 95/46 2 artiklan d alakohtaa on tulkittava siten, että uskonnollista yhdyskuntaa, joka organisoi saarnaamistyötä, jonka yhteydessä kerätään henkilötietoja, voidaan pitää rekisterinpitäjänä siitä huolimatta, ettei sillä itsellään ole pääsyä jäsentensä keräämiin henkilötietoihin. Direktiivissä 95/46 tarkoitetun rekisterinpitäjän määrittelemiseksi ei edellytetä, että kirjalliset ohjeet ovat olemassa, mutta on selvitettävä – tarvittaessa eri seikkojen perusteella –, kykeneekö rekisterinpitäjä käyttämään tosiasiallista vaikutusvaltaa henkilötietojen keräämis- ja käsittelytoimintaan, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on selvitettävä.

 

  
Lue teksti kokonaisuudessaan täältä.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity