Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia
Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto


 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

VerikysymysMuita aiheita:

        
 Tarkastelussa Herätkää 01/2015 - Miten elämä on saanut alkunsa?
18.01.2015 Mammutti


Tässä kirjoituksessa tarkastellaan Vartiotorniseuran julkaiseman Herätkää!-lehden numeron 01/2015 artikkelia ”Miten elämä on saanut alkunsa.” Artikkeli on saatavilla myös internetistä Herätkää!-lehden sähköisenä julkaisuna. Kursiivilla kirjoitetut otteet ovat lainauksia Herätkää-lehden artikkelista, ellei toisin ole todettu.

Miten täydentäisit seuraavan lauseen? ELÄMÄ ON SYNTYNYT ____ TULOKSENA. A) EVOLUUTION B) LUOMISEN

Heti aluksi Herätkää-lehti sekoittaa 2 eri teoriaa keskenään. Elämän synnyn teoriasta puhutaan nimellä "Abiogeneesi (engl. abiogenesis)" ja evoluutio (ainakin sellaisena kuin Darwinin alkuunsaattama Evoluutioteoria yleisesti käsitetään) astuu kuvioihin vasta kun elämä on syntynyt.

Kanadassa sijaitsevan McMaster-yliopiston biologian professori Rama Singh sanoo: Evoluutiota vastustavat muutkin kuin uskonnolliset fundamentalistit. Vastustajien joukossa on hyvin monia koulutettuun väestöön kuuluvia.”

Kuulostaa evolution kannalta pahalta, mutta jos katsotaan miltä tuo teksti näyttää kontekstissaan, niin merkitys onkin aivan eri:

The opposition to evolution goes beyond religious fundamentalism and includes a great many people from educated sections of the population, including biologists, nonbiologists, and the lay public. This essay will focus on the lack of belief in evolution in this latter group. Lähdelinkki.

Vapaa suomennos: Evoluutiota vastustavat muutkin kuin uskonnolliset fundamentalistit. Vastustajien joukossa on hyvin monia koulutettuun väestöön kuuluvia, mukaan luettuna biologeja, ei-biologeja ja tavallisia kansalaisia. Tämä essee keskittyy evoluution vähäiseen suosioon jälkimmäisessä ryhmässä.

Saman artikkelin abstraktista:

Organized religions, and creationists in particularly, have been the major critic of evolution, but not all opposition to evolution comes from organized religions. A great many people, between evolutionary biologists on one hand and creationists on the other, many academics included, who may not be logically opposed to evolution nevertheless do not accept it. This is because the process of and the evidence for evolution are invisible to a nonspecialist, or the theory may look too simple to explain complex traits to some, or because people compare evolution against God and find evolutionary explanations threatening to their beliefs.
 
Vapaa suomennos: Organisoidut uskonnot, ja kreationistit erityisesti, ovat olleet evoluutioteorian suurimpia kritisoijia. Monet ihmiset, niin evoluutiobiologit kuin kreationistit – mukaan luettuna monia akateemikkoja, joilla ei ole loogisia perusteita evoluutiota vastaan – eivät hyväksy sitä. Tämä on seurausta siitä, että prosessi ja todisteet ovat näkymättömiä ei-asiantuntijoille tai teoria voi joidenkin mielestä vaikuttaa liian yksinkertaiselta selittämään monimutkaisia rakenteita tai koska ihmiset vertaavat evoluutiota jumalaan ja kokevat evoluution uhkaavan heidän uskoaan.

Jos nyt verrataan alkuperäistä tekstiä Herätkää-lehdessä olleeseen kappaleeseen, on ilmeistä että artikkelista on poimittu yksittäinen lause, joka ei kuvaa Singhin ajatuksia totuudenmukaisesti (termihän on Quote Mining - lainausten louhinta). Katso: Wikipedia.

Artikkeli jatkaa:
Entomologian eli hyöteistieteiden professorina toimineelle Gerard Hertelille opetettiin opiskeluaikana evoluutiota. Hän kertoo: ”Tenteissä esitin vastauksia, joiden tiesin miellyttävän opettajia, vaikken uskonutkaan niihin itse.”

Koska Vartiotorni-Seura jättää totuttuun tapaan lähteensä julkaisematta, en sitä suoraan löytänyt, mutta Hertelin kuitenkin. Hänellä on ollut mainittu tutkinto ja hän on jäänyt eläkkeelle Wisconsinin yliopistosta. Viimeisin julkaistu tutkimus on vuodelta 1999. Lisäksi löysin googlen ja redditin avulla arkistoidun kopion Wisconsinin yliopiston palvelimella aikaisemmin olleesta sivusta, jossa kerrotaan Hertelistä seuraavasti:

Gerard Hertel PhD'75 retired in January 2001 after thirty-five years with the USDA Forest Service, but he's certainly been busy since then. Hertel writes that he "now spends his time teaching the Bible as one of Jehovah's Witnesses; getting to know his wife of thirty-three years, Bobbie, a little better; and serving as an adjunct professor in the Department of Biology at West Chester [Pennsylvania] University," in his home community. Lähdelinkki.

Vapaa suomennos: Gerard Hertel Fil. Toht. ’75 jäi eläkkeelle tammikuussa 2001 35 vuoden uransa Yhdysvaltain maanviljelyn laitoksella, mutta hän on kuitenkin ollut kiireinen tämän jälkeen. Hertel kirjoitta, että hän ”nyt kuluttaa aikaansa opettamalla raamattua yhtenä Jehovan todistajista; opettelemalla tuntemaan vaimoaan Bobbieta paremmin; ja palvellessaan apulaisprofessorina Biologian laitoksella West Chesterin [Pennsylvania] yliopistossa,” kotiyhteisössään.

Koska Hertel on Jehovan todistaja, herää kysymys, että onko hän todella puolueeton taho, jonka mielipide etenkään hänen opiskeluaikanaan tekemistä tenteistä on relevantti evoluutioteoriaa tarkasteltaessa. Ensinnäkin yhden ihmisen mielipide on vain mielipide ja toisaalta tiede on kehittynyt myös evoluutioteorian osalta vuoden 75 jälkeen.

Herätkää jatkaa:
Tiedemiehet voivat vain arvailla, millaiset maapallon olosuhteet olivat miljardeja vuosia sitten. Heillä on erilaisia näkemyksiä siitä, missä elämä alkoi. Toisten mukaan elämän rakennusaineet muodostuivat ensin jossain muualla maailmankaikkeudessa ja tulivat sitten tänne meteoriittien mukana. Tämä teoria ei kuitenkaan selitä, miten elämä alkoi; se vain siirtää ongelman kauemmas avaruuteen.

Tämä on myös minun käsitykseni aiheesta: tarkkoja olosuhteita ei tunneta ja elämän synnystä on useita eri hypoteeseja. Hypoteesi siitä, että elämä olisi syntynyt jossakin muualla ja levinnyt maahan (Panspermia) toki siirtää ongelman muualle. Kuitenkin se kasvattaa elämän synnyn todennäköisyyttä, koska elämän ei ole ollut pakko syntyä maassa vaan riittää että se on syntynyt jossakin "tarpeeksi lähellä" (ei välttämättä kuitenkaan edes meidän aurinkokunnassamme) ja levinnyt sitten maahan.

Jotkut tutkijat arvelevat, että on ollut olemassa molekyylejä, joista on tullut nykyään tunnettu geneettinen materiaali. Niiden oletetaan olleen sellaisia, jotka olisivat nykyisiä molekyylejä todennäköisemmin voineet syntyä elottomasta materiaalista ja olisivat olleet itsestään kopioituvia. Tällaisten molekyylien olemassaolosta ei kuitenkaan ole löydetty todisteita, eikä niitä ole onnistuttu tuottamaan laboratoriossa.

RNA ja DNA -molekyylit ovat monimutkaisia eikä yleinen käsitys elämän synnystä edes oleta, että niitä olisi syntynyt sellaisenaan, vaan välivaiheiden kautta. Todennäköisesti kyseessä on ollut prosessi, jossa on vaikea vetää rajaa sille, missä eloton loppuu ja elämä alkaa. Jos RNA-molekyyli olisi syntynyt sattumalta, olisi rajanveto selkeä.

On hyvin epätodennäköistä, että elämän synnyn molekyyleistä olisi jäänyt todisteita meille yli 3 miljardin vuoden päähän, joten en pidä todisteiden puutetta kovin vakavana argumenttina. Etenkään se ei oikeuta sanomaan "Koska ei tiedetä, jumala on ainoa selitys". Vaikka synteettisiä RNA tai DNA molekyylejä ei ole tuotettu, niin niiden rakennusosia kuitenkin on; kuitenkin - kuten juuri totesin - RNA ei todennäköisesti ollut ensimmäinen vaihe elämän synnyssä. Yleinen käsitys on, että elämän ensimmäinen vaihe on ollut molekyyli, joka on osannut tehdä kopioita itsestään ja sen synnystä on useita hypoteeseja.

Elävät organismit varastoivat ja käsittelevät informaatiota ainutlaatuisella tavalla.  Solut välittävät ja tulkitsevat niiden geneettisessä koodissa olevia ohjeita ja toimivat niiden mukaan. Jotkut tiedemiehet vertaavat solujen geneettistä koodia tietokoneohjelmaan ja niiden kemiallista rakennetta tietokonelaitteistoon.  Evoluutio ei kuitenkaan kykene selittämään, mistä informaatio on peräisin.

Kuten jo aikaisemmin todettiin: evoluutio ei ota kantaa siihen miten ensimmäiset "replikaattorit" syntyivät. Sen avulla kuitenkin voidaan selittää elämän monimuotoisuus ja siten myös "informaatio". Hankalaksi informaatioargumentin tekee se, että informaatio-sanaa ei määritellä tässä yhteydessä, eikä kerrota ketkä tiedemiehet sitä vertaavat ohjelmakoodiin. Kuitenkin tunnetaan keinoja, joiden mukaan esimerkiksi uudet geenit voivat syntyä esimerkiksi duplikoitumisen ja duplikaatin mutatoitumisen seurauksena. Lisäksi tiedetään esimerkkejä geeneistä (ehkä informaatiolla viitataan geeniin), joiden on täytynyt syntyä vasta hiljattain, kuten esimerkiksi bakteereilla, jotka voivat käyttää nylonia ravintona. Nylon on synteettinen materiaali, jota ei esiinny luonnossa sellaisenaan. Ihminen loi nylonia ensimmäisen kerran vuonna 1935. Katso: Wikipedia.

Solun toiminnan kannalta välttämättömiä ovat proteiinimolekyylit. Tyypillinen proteiinimolekyyli koostuu sadoista aminohapoista, jotka ovat liittyneet toisiinsa tarkassa järjestyksessä. Lisäsi sen täytyy taipua juuri oikeaan kolmiulotteiseen muotoon, jotta siitä olisi hyötyä solulle. Jotkut tiedemiehet ovat päätelleet, että edes yhden proteiinimolekyylin muodostuminen itsestään on äärimmäisen epätodennäköistä. Fyysikko Paul Davies krjoittaa: ”Koska solu tarvitsee tuhansia erilaisia proteiineja toimiakseen, ei ole järkevää ajatella, että ne olisivat syntyneet pelkästään sattuman seurauksena."

Kyllä, eikä näin ajatellakaan. Luin läpi myös Daviesin artikkelin ja siinä todettiin juuri tuo yllä oleva:

Since a functioning cell requires thousands of different proteins, it is not credible to suppose they formed by chance alone, even if the entire volume of the  observable universe were filled with primordial soup. Lähdelinkki.

Vapaa suomennos: Koska solu vaatii toimiakseen tuhansia eri proteiinejä, ei ole uskottavaa, että ne muodostuivat puhtaan sattuman johdosta, vaikka koko maailmankaikkeus olisi täyttä alkulimaa.

Tämän jälkeen Davies esittää useita hypoteeseja siitä, miten ensimmäiset elämän rakennuspalikat olisivat voineet syntyä ja vielä toteaa lopussa:

A fully satisfactory account of the origin of biological information will probably have to await a better understanding of the nature and dynamics of information, and how it relates to matter. Thus a solution of the problem of biogenesis is likely to involve some profound developments in the conceptual basis of physical science

Vapaa suomennos: Täysin tyydyttävä selitys biologisen informaation synnylle saa odottaa parempaa ymmärrystä luonnosta ja tiedon dynamiikasta sekä sen suhteesta materiaan. Biogenesiksen ongelman ratkaisu todennäköisesti vaatii syvällistä kehittymistä fyysisen tieteen käsitteellisissä perusteissa.

VTS vetää ennenaikaisia johtopäätöksiä:
JOHTOPÄÄTÖS. Vuosikymmenien aikana on tehty tutkimustyötä käytännöllisesti katsoen kaikilla tieteenaloilla, mutta edelleenkin tosiasia on, että elämää syntyy vain jo olemassa olevasta elämästä.

Voidaanko tätä johtopäätöstä vetää nykyisten todisteiden valossa? Elämää on ja universumin ikä on rajallinen, näin ollen elämän on täytynyt syntyä jossakin. Eikö olisi totuudenmukaisempaa todeta, että ei tiedetä miten elämää on syntynyt.

Ihmiset ja eläimet saavat alkunsa yhdestä hedelmöityneestä munasolusta. Alkion sisällä solut lisääntyvät ja erilaistuvat rakenteeltaan ja toiminnoiltaan muodostaakseen eri ruumiinosia. Evoluutio ei pysty selittämään, miten solut ”tietävät”, millaisiksi niiden pitää tulla ja mihin niiden pitäisi elimistössä asettua.

Evoluutio ei edes yritä selittää tätä, vaan se kuvaa miten geenien eri muotojen suhteelliset lukumäärät muuttuvat populaatioissa. Se kuvaa siis populaatioiden eikä sikiöiden kehittymistä.

Biokemian professori Michael Behe toteaa, että vaikka tutkimus on paljastanut eläinten rakenteesta ” odottamatonta, hämmästyttävää monimutkaisuutta, minkäänlaista edistystä ei kuitenkaan ole tapahtunut sen ymmärtämisessä miten tuo monimutkaisuus voisi kehittyä älyä vailla olevien prosessien avulla”.

Behe on tunnettu älykkään suunnittelun kannattaja ja yllä lainattu teksti on hänen kirjastaan "The edge of evolution: The search for limits of Darwinism". Kirjalle ja Behen argumenteille on kuitenkin esitetty paljon kritiikkiä ja esimerkiksi Doverin oikeudessa Behe joutui myöntämään, ettei älykkään suunnittelun puolesta ole julkaistu tieteellisiä ja vertaisarvioituja artikkeleita. Luonnon valinta esittää yksinkertaisen mekanismin, joka valikoi ympäristöönsä paremmin soveltuvia yksilöitä antaen niille paremmat mahdollisuudet lisääntyä. Behe on esittänyt argumentin ”Palautumattomasta monimutkaisuudesta” (Irreducible complexity), jossa väitetään etteivät monimutkaiset - yhdessä kokonaisuutena toimivat osat - voi muodostua muista osista irrallaan. Behe on esittänyt, että esimerkiksi silmä ja bakteerimoottori ovat esimerkkejä tällaisista monimutkaisista kokonaisuuksista, mutta biologit ovat esittäneet tavan, joilla molemmat ovat saattaneet muodostua vaiheittain. Katso: Wikipedia.

Herätkää puolustelee raamattua:
Tiesitkö? Raamattu ei ole tieteen vastainen.

Kuitenkin raamattua tutkimalla voidaan todeta, että se on. Puolustajat usein esittävät, että osa raamatusta on vertauskuvallista, mutta kunnon perusteita sille, mitkä asiat ovat kirjaimellista ja mitkä vertauskuvallista ei löydy. Usein perusteena on lukijan oma mielipide. Raamatussa on todistettavasti nykyisen tieteellisen ymmärryksen vastaisia tekstejä. Lisäksi, kun Jehovan todistajien oppeja ja uskomuksia tarkastellaan tarkemmin, voidaan todeta että vaikka uskomukset perustuvat raamattuun, on Vartiotorniseuran sanalla suurempi painoarvo.

MITÄ JOTKUT SANOVAT? Ensimmäinen elollinen organismi kehittyi vähitellen satunnaisten mutaatioiden ja luonnonvalinnan kautta erilaisiksi elollisiksi olennoiksi, ihminen mukaan luettuna.

Tämä taitaa olla aika lähellä nykyistä käsitystä ja nimenomaan tätä prosessia evoluutioteoria selittää.

MIKSI TÄMÄ VASTAUS EI TYYDYTÄ KAIKKIA? Jotkin solut ovat monimutkaisempia kuin toiset. Erään hakuteoksen mukaan sitä, millä tavoin yksinkertaiset solut olisivat voineet kehittyä monimutkaisemmiksi soluiksi, pidetään usein ”elämän alkuperän jälkeen toiseksi suurimpana evoluutioon liittyvänä mysteerinä” (Britannica Online Encyclopedia).

Sanakirja ei välttämättä ole paras lähde tieteellisille asioille. Jotkin solut tosiaan ovat monimutkaisempia kuin toiset, mutta tiede pystyy selittämään "monimutkaistumisen" nykyisen tiedon mukaan.

Vaikka Raamattu ei ole luonnontieteen oppikirja, se on sopusoinnussa tieteellisten tosiasioiden kanssa. Raamattu ei esimerkiksi tue kreationismia. Siinä ei sanota, että maapallo olisi luotu kuudessa 24-tuntisessa päivässä. 1. Mooseksen kirjassa olevaa sanaa ”päivä” käytetään melko pitkistäkin ajanjaksoista.

Raamatun kirjaimellinen tulkinta tukee (nuoren maan) kreationismia. Vasta kun on alettu ymmärtää, että maan ikä on huomattavasti suurempi kuin raamatun kuvaama noin 10 000 vuotta, on tulkintaa alettu muuttaa. Myös VTS esittää, että luomisen päivät eivät olleet 24 tunnin ajanjaksoja. Tästä huolimatta selityksen jälkeenkin jää jäljelle ongelmia: 1. Mooseksen kirjan luomisjärjestys on pielessä ja esimerkiksi kasvit luotiin aurinkoa edellisenä päivänä. Miten kasvit voivat tulla toimeen ilman auringon energiaa miljoonia vuosia? Lisäksi raamattu on myös sisäisesti ristiriidassa, jos verrataan sen kuvaamia luomiskertomuksia 1. Mooseksen kirjan 1. ja 2. luvussa.

JUMALA LOI KASVIT JA ELÄIMET "LAJIENSA MUKAAN" (1. Mooseksen kirja 1:11, 12, 21, 24, 25). Raamatussa ei määritellä näiden "lajien" rajoja. Lajin sisällä voi siksi tapahtua jossain määrin muuntelua.

Koska raamatussa ei määritellä lajien rajoja, on sen määritelmä tieteellisessä argumentoinnissa merkityksetön. Se ei seuraa tieteen määritelmää lajeista eikä vielä ole keksitty määritelmää, joka poistaisi raamatun kertomusten ongelmat olematta ristiriidassa nykyisen tiedon kanssa. Jos esimerkiksi kuvitellaan, että kertomus Nooasta ja vedenpaisumuksesta on totta, pitää huomioida että vain vähäinen määrä lajeja mahtuisi arkkiin vuoden ruokavaraston kanssa. Koska vedenpaisumus on kertomuksen mukaan tapahtunut noin 4000 vuotta sitten, pitäisi kaikkien nykyisten lajien periytyä 4000 vuotta vanhoista kantaisistä ja olla seurausta eräänlaisesta hyper-evoluutiosta, jossa uusia lajeja pitäisi syntyä päivittäin. Tarinassa on lisäksi paljon muita ongelmia, kuten se, että valtaosa kasveista olisi tuhoutunut.

POHDITTUAAN todisteita monet ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että elämä on ylivertaisen älyn tuotetta. Yksi esimerkki on filosofian professori Antony Flew. Hän oli aiemmin ollut ateismin johtavia puolestapuhujia, mutta hän muutti näkemystään, kun hän perehtyi elämän käsittämättömään monimutkaisuuteen ja maailmankaikkeutta sääteleviin fysiikan lakeihin. Flew lainasi erästä muinaista sanontaa ja kirjoitti: ”Meidän on seurattava todisteita, johtivatpa ne minne tahansa.” Hänen mielestään todisteet viittasivat siihen, että on olemassa Luoja.

Julkisten lähteiden mukaan Flew on deisti ja tästä on vielä pitkä matka persoonalliseen jumalaan. Jos halutaan tutkia todisteita ja selvittää mitä asiantuntijat ovat niistä mieltä, meidän ei pitäisi keskittyä yksittäisiin henkilöihin, vaan olla selvillä siitä, mitä suurin osa alan asiantuntijoista on, ellemme itse kykene tulkitsemaan todisteita. Lisäksi filosofin mielipiteellä on vain vähän painoarvoa biologiassa: vaikka hän varmasti onkin yliopistossa opiskellut myös biologiaa, häntä tuskin voidaan pitää asiantuntijana. Katso: Wikipedia.

Jos oletetaan, että valmis solu syntyi täysin sattumalta, on tapahtuma niin epätodennäköinen, ettei se ole uskottavaa. Toisaalta jos lähdetään tutkimaan oletusta, että ensimmäinen solu synty jostakin muusta yksinkertaisemmasta replikaattorista, kasvavat todennäköisyydet merkittävästi. Lähdelinkki.

On epärehellistä todeta, että jumala on elämän synnyn takana, vain siitä syystä ettemme tunne tarkkaan elämän syntyyn johtaneita olosuhteita tai tapahtumia. Jos sijoitamme jumalan aina pienenevään aukkoon tiedoissamme, täytyy meidän hyväksyä myös se, että jumala pienenee aina samalla kun aukot tiedoissammekin pienenevät.

Lähteitä:

NRC Research Press
Wikipedia
Alumni News
The Origin of Life II: How did it begin?
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia
The TalkOrigins
Wikipedia
 


Alkuperäiset Herätkää!-lehden internetsivut täällä.
 Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity